ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آزیتا شهپرتوفیق، حبیب هنری، جواد شهلایی، (1397). بررسی چالش های پیش روی انجمن علمی مدیریت ورزشی از دیدگاه متخصصان و ارائه ی راه کارهای اصلاحی، مجله پژوهش در مدیریت ورزشی، 1(4)، 89-104. magiran.com/p2045559
Azita Shahpar Tawfiq , Habib Honari, Javad Shahlaei, (2019). A Study of the Challenges in Front of the Scientific Association of Sports Management from the Viewpoint of Experts and Presenting Corrective Solutions, , 1(4), 89-104. magiran.com/p2045559
آزیتا شهپرتوفیق، حبیب هنری، جواد شهلایی، بررسی چالش های پیش روی انجمن علمی مدیریت ورزشی از دیدگاه متخصصان و ارائه ی راه کارهای اصلاحی. مجله پژوهش در مدیریت ورزشی، 1397؛ 1(4): 89-104. magiran.com/p2045559
Azita Shahpar Tawfiq , Habib Honari, Javad Shahlaei, A Study of the Challenges in Front of the Scientific Association of Sports Management from the Viewpoint of Experts and Presenting Corrective Solutions, , 2019; 1(4): 89-104. magiran.com/p2045559
آزیتا شهپرتوفیق، حبیب هنری، جواد شهلایی، "بررسی چالش های پیش روی انجمن علمی مدیریت ورزشی از دیدگاه متخصصان و ارائه ی راه کارهای اصلاحی"، مجله پژوهش در مدیریت ورزشی 1، شماره 4 (1397): 89-104. magiran.com/p2045559
Azita Shahpar Tawfiq , Habib Honari, Javad Shahlaei, "A Study of the Challenges in Front of the Scientific Association of Sports Management from the Viewpoint of Experts and Presenting Corrective Solutions", 1, no.4 (2019): 89-104. magiran.com/p2045559
آزیتا شهپرتوفیق، حبیب هنری، جواد شهلایی، (1397). 'بررسی چالش های پیش روی انجمن علمی مدیریت ورزشی از دیدگاه متخصصان و ارائه ی راه کارهای اصلاحی'، مجله پژوهش در مدیریت ورزشی، 1(4)، صص.89-104. magiran.com/p2045559
Azita Shahpar Tawfiq , Habib Honari, Javad Shahlaei, (2019). 'A Study of the Challenges in Front of the Scientific Association of Sports Management from the Viewpoint of Experts and Presenting Corrective Solutions', , 1(4), pp.89-104. magiran.com/p2045559
آزیتا شهپرتوفیق؛ حبیب هنری؛ جواد شهلایی. "بررسی چالش های پیش روی انجمن علمی مدیریت ورزشی از دیدگاه متخصصان و ارائه ی راه کارهای اصلاحی". مجله پژوهش در مدیریت ورزشی، 1 ،4 ، 1397، 89-104. magiran.com/p2045559
Azita Shahpar Tawfiq ; Habib Honari; Javad Shahlaei. "A Study of the Challenges in Front of the Scientific Association of Sports Management from the Viewpoint of Experts and Presenting Corrective Solutions", , 1, 4, 2019, 89-104. magiran.com/p2045559
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال