ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا نوربخش، (1398). ویژگی های الکترونی، مغناطیسی و اپتیکی نانو لایه GaAs خالص و آلائیده شده با ناخالصی های Mn و Fe واقع بر سطح [001]، نشریه پژوهش سیستم های بس ذره ای، 9(2)، 187-197. magiran.com/p2045749
Zahra Nourbakhsh , (2019). Electronic, Magnetic and optical properties of pure GaAs nanolayer and doped with Mn and Fe impurities located at the [001] surface, Journal of Research on Many - body Systems, 9(2), 187-197. magiran.com/p2045749
زهرا نوربخش، ویژگی های الکترونی، مغناطیسی و اپتیکی نانو لایه GaAs خالص و آلائیده شده با ناخالصی های Mn و Fe واقع بر سطح [001]. نشریه پژوهش سیستم های بس ذره ای، 1398؛ 9(2): 187-197. magiran.com/p2045749
Zahra Nourbakhsh , Electronic, Magnetic and optical properties of pure GaAs nanolayer and doped with Mn and Fe impurities located at the [001] surface, Journal of Research on Many - body Systems, 2019; 9(2): 187-197. magiran.com/p2045749
زهرا نوربخش، "ویژگی های الکترونی، مغناطیسی و اپتیکی نانو لایه GaAs خالص و آلائیده شده با ناخالصی های Mn و Fe واقع بر سطح [001]"، نشریه پژوهش سیستم های بس ذره ای 9، شماره 2 (1398): 187-197. magiran.com/p2045749
Zahra Nourbakhsh , "Electronic, Magnetic and optical properties of pure GaAs nanolayer and doped with Mn and Fe impurities located at the [001] surface", Journal of Research on Many - body Systems 9, no.2 (2019): 187-197. magiran.com/p2045749
زهرا نوربخش، (1398). 'ویژگی های الکترونی، مغناطیسی و اپتیکی نانو لایه GaAs خالص و آلائیده شده با ناخالصی های Mn و Fe واقع بر سطح [001]'، نشریه پژوهش سیستم های بس ذره ای، 9(2)، صص.187-197. magiran.com/p2045749
Zahra Nourbakhsh , (2019). 'Electronic, Magnetic and optical properties of pure GaAs nanolayer and doped with Mn and Fe impurities located at the [001] surface', Journal of Research on Many - body Systems, 9(2), pp.187-197. magiran.com/p2045749
زهرا نوربخش. "ویژگی های الکترونی، مغناطیسی و اپتیکی نانو لایه GaAs خالص و آلائیده شده با ناخالصی های Mn و Fe واقع بر سطح [001]". نشریه پژوهش سیستم های بس ذره ای، 9 ،2 ، 1398، 187-197. magiran.com/p2045749
Zahra Nourbakhsh . "Electronic, Magnetic and optical properties of pure GaAs nanolayer and doped with Mn and Fe impurities located at the [001] surface", Journal of Research on Many - body Systems, 9, 2, 2019, 187-197. magiran.com/p2045749
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال