ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Hossein Akbari Aghda, Hamed Zandi Esfahani, Arash Najimi, Mehdi Motififard, Asghar Elmi, Mahshid Telloo, (2019). Educational Needs of General Practitioners in the Domain of Orthopedic Disorders: Investigating the Differences from the Viewpoints of Medical Trainees, Interns, Orthopedic Assistants, and Professors, Journal of Medical Education, 18(2), 91-98. magiran.com/p2045856
Hossein Akbari Aghda, Hamed Zandi Esfahani, Arash Najimi, Mehdi Motififard, Asghar Elmi, Mahshid Telloo, Educational Needs of General Practitioners in the Domain of Orthopedic Disorders: Investigating the Differences from the Viewpoints of Medical Trainees, Interns, Orthopedic Assistants, and Professors, Journal of Medical Education, 2019; 18(2): 91-98. magiran.com/p2045856
Hossein Akbari Aghda, Hamed Zandi Esfahani, Arash Najimi, Mehdi Motififard, Asghar Elmi, Mahshid Telloo, "Educational Needs of General Practitioners in the Domain of Orthopedic Disorders: Investigating the Differences from the Viewpoints of Medical Trainees, Interns, Orthopedic Assistants, and Professors", Journal of Medical Education 18, no.2 (2019): 91-98. magiran.com/p2045856
Hossein Akbari Aghda, Hamed Zandi Esfahani, Arash Najimi, Mehdi Motififard, Asghar Elmi, Mahshid Telloo, (2019). 'Educational Needs of General Practitioners in the Domain of Orthopedic Disorders: Investigating the Differences from the Viewpoints of Medical Trainees, Interns, Orthopedic Assistants, and Professors', Journal of Medical Education, 18(2), pp.91-98. magiran.com/p2045856
Hossein Akbari Aghda; Hamed Zandi Esfahani; Arash Najimi; Mehdi Motififard; Asghar Elmi; Mahshid Telloo. "Educational Needs of General Practitioners in the Domain of Orthopedic Disorders: Investigating the Differences from the Viewpoints of Medical Trainees, Interns, Orthopedic Assistants, and Professors", Journal of Medical Education, 18, 2, 2019, 91-98. magiran.com/p2045856
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال