ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سجاد غدیری، علیرضا محمدی، محمد فراهانی، (1398). مدل جدید برای پیش بینی نرخ سوزش فرسایشی در موتور سوخت جامد، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 20(13)، 107-116. magiran.com/p2046027
S. Ghadiri, A.R. Mohammadi, M. Farahani, (2020). A New Model to Predict Erosive Burning in Solid Rocket Motor, Modares Mechanical Engineering, 20(13), 107-116. magiran.com/p2046027
سجاد غدیری، علیرضا محمدی، محمد فراهانی، مدل جدید برای پیش بینی نرخ سوزش فرسایشی در موتور سوخت جامد. ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 1398؛ 20(13): 107-116. magiran.com/p2046027
S. Ghadiri, A.R. Mohammadi, M. Farahani, A New Model to Predict Erosive Burning in Solid Rocket Motor, Modares Mechanical Engineering, 2020; 20(13): 107-116. magiran.com/p2046027
سجاد غدیری، علیرضا محمدی، محمد فراهانی، "مدل جدید برای پیش بینی نرخ سوزش فرسایشی در موتور سوخت جامد"، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس 20، شماره 13 (1398): 107-116. magiran.com/p2046027
S. Ghadiri, A.R. Mohammadi, M. Farahani, "A New Model to Predict Erosive Burning in Solid Rocket Motor", Modares Mechanical Engineering 20, no.13 (2020): 107-116. magiran.com/p2046027
سجاد غدیری، علیرضا محمدی، محمد فراهانی، (1398). 'مدل جدید برای پیش بینی نرخ سوزش فرسایشی در موتور سوخت جامد'، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 20(13)، صص.107-116. magiran.com/p2046027
S. Ghadiri, A.R. Mohammadi, M. Farahani, (2020). 'A New Model to Predict Erosive Burning in Solid Rocket Motor', Modares Mechanical Engineering, 20(13), pp.107-116. magiran.com/p2046027
سجاد غدیری؛ علیرضا محمدی؛ محمد فراهانی. "مدل جدید برای پیش بینی نرخ سوزش فرسایشی در موتور سوخت جامد". ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 20 ،13 ، 1398، 107-116. magiran.com/p2046027
S. Ghadiri; A.R. Mohammadi; M. Farahani. "A New Model to Predict Erosive Burning in Solid Rocket Motor", Modares Mechanical Engineering, 20, 13, 2020, 107-116. magiran.com/p2046027
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال