ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Akram Mohammadi Pelarti , Esmail Eidani , Effat Hatefnia , Maryam Bagheri , Houshang AlijaniRenani , (2019). The Effects of Family-Centered Education Based on the Health Belief Model on Knowledge and Attitude Among the Parents of Children with Asthma: A Randomized Controlled Clinical Trial, Jundishapur Journal of Chronic Disease Care, 8(4), 7. magiran.com/p2046106
Akram Mohammadi Pelarti , Esmail Eidani , Effat Hatefnia , Maryam Bagheri , Houshang AlijaniRenani , The Effects of Family-Centered Education Based on the Health Belief Model on Knowledge and Attitude Among the Parents of Children with Asthma: A Randomized Controlled Clinical Trial, Jundishapur Journal of Chronic Disease Care, 2019; 8(4): 7. magiran.com/p2046106
Akram Mohammadi Pelarti , Esmail Eidani , Effat Hatefnia , Maryam Bagheri , Houshang AlijaniRenani , "The Effects of Family-Centered Education Based on the Health Belief Model on Knowledge and Attitude Among the Parents of Children with Asthma: A Randomized Controlled Clinical Trial", Jundishapur Journal of Chronic Disease Care 8, no.4 (2019): 7. magiran.com/p2046106
Akram Mohammadi Pelarti , Esmail Eidani , Effat Hatefnia , Maryam Bagheri , Houshang AlijaniRenani , (2019). 'The Effects of Family-Centered Education Based on the Health Belief Model on Knowledge and Attitude Among the Parents of Children with Asthma: A Randomized Controlled Clinical Trial', Jundishapur Journal of Chronic Disease Care, 8(4), pp.7. magiran.com/p2046106
Akram Mohammadi Pelarti ; Esmail Eidani ; Effat Hatefnia ; Maryam Bagheri ; Houshang AlijaniRenani . "The Effects of Family-Centered Education Based on the Health Belief Model on Knowledge and Attitude Among the Parents of Children with Asthma: A Randomized Controlled Clinical Trial", Jundishapur Journal of Chronic Disease Care, 8, 4, 2019, 7. magiran.com/p2046106
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال