ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ساناز پورفلاح، محمدرضا اختصاصی، حسین ملکی نژاد، فاطمه برزگری، (1398). بررسی سناریوهای مدیریتی برای احیای آبخوان با استفاده از مدل سازی ریاضی(مطالعه موردی: آبخوان ابرکوه)، مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، 13(46)، 52-61. magiran.com/p2046181
محمدرضا اختصاصی, حسین ملکی نژاد, (2019). Investigation of the management scenarios for the aquifer recovery using mathematical modeling (Case study: Abarkuh aquifer), Iranian Journal of Watershed Management Science and Engineering, 13(46), 52-61. magiran.com/p2046181
ساناز پورفلاح، محمدرضا اختصاصی، حسین ملکی نژاد، فاطمه برزگری، بررسی سناریوهای مدیریتی برای احیای آبخوان با استفاده از مدل سازی ریاضی(مطالعه موردی: آبخوان ابرکوه). مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، 1398؛ 13(46): 52-61. magiran.com/p2046181
محمدرضا اختصاصی, حسین ملکی نژاد, Investigation of the management scenarios for the aquifer recovery using mathematical modeling (Case study: Abarkuh aquifer), Iranian Journal of Watershed Management Science and Engineering, 2019; 13(46): 52-61. magiran.com/p2046181
ساناز پورفلاح، محمدرضا اختصاصی، حسین ملکی نژاد، فاطمه برزگری، "بررسی سناریوهای مدیریتی برای احیای آبخوان با استفاده از مدل سازی ریاضی(مطالعه موردی: آبخوان ابرکوه)"، مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران 13، شماره 46 (1398): 52-61. magiran.com/p2046181
محمدرضا اختصاصی, حسین ملکی نژاد, "Investigation of the management scenarios for the aquifer recovery using mathematical modeling (Case study: Abarkuh aquifer)", Iranian Journal of Watershed Management Science and Engineering 13, no.46 (2019): 52-61. magiran.com/p2046181
ساناز پورفلاح، محمدرضا اختصاصی، حسین ملکی نژاد، فاطمه برزگری، (1398). 'بررسی سناریوهای مدیریتی برای احیای آبخوان با استفاده از مدل سازی ریاضی(مطالعه موردی: آبخوان ابرکوه)'، مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، 13(46)، صص.52-61. magiran.com/p2046181
محمدرضا اختصاصی, حسین ملکی نژاد, (2019). 'Investigation of the management scenarios for the aquifer recovery using mathematical modeling (Case study: Abarkuh aquifer)', Iranian Journal of Watershed Management Science and Engineering, 13(46), pp.52-61. magiran.com/p2046181
ساناز پورفلاح؛ محمدرضا اختصاصی؛ حسین ملکی نژاد؛ فاطمه برزگری. "بررسی سناریوهای مدیریتی برای احیای آبخوان با استفاده از مدل سازی ریاضی(مطالعه موردی: آبخوان ابرکوه)". مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، 13 ،46 ، 1398، 52-61. magiran.com/p2046181
محمدرضا اختصاصی; حسین ملکی نژاد. "Investigation of the management scenarios for the aquifer recovery using mathematical modeling (Case study: Abarkuh aquifer)", Iranian Journal of Watershed Management Science and Engineering, 13, 46, 2019, 52-61. magiran.com/p2046181
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال