ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
متین فرزیدی طالمی ، سید باقر حسینی، رضا پرویزی، مریم دانش شکیب، میرسعید موسوی ، (1398). کاربست ساختار قلمرو مکانی در طراحی برج های مسکونی با هدف ارتقاء کیفیت زندگی، مطالعه ی موردی: رشت، نشریه معماری و شهرسازی پایدار، 7(1)، 69-83. magiran.com/p2046201
Matin Farzidi , Seyed Bagher Hosseini, Reza Parvizi, Maryam Daneshshakib, Mirsaeed Mousavi, (2019). The application of territory structure in the design of residential towers aimed at improving quality of life Case Study: Rasht City, , 7(1), 69-83. magiran.com/p2046201
متین فرزیدی طالمی ، سید باقر حسینی، رضا پرویزی، مریم دانش شکیب، میرسعید موسوی ، کاربست ساختار قلمرو مکانی در طراحی برج های مسکونی با هدف ارتقاء کیفیت زندگی، مطالعه ی موردی: رشت. نشریه معماری و شهرسازی پایدار، 1398؛ 7(1): 69-83. magiran.com/p2046201
Matin Farzidi , Seyed Bagher Hosseini, Reza Parvizi, Maryam Daneshshakib, Mirsaeed Mousavi, The application of territory structure in the design of residential towers aimed at improving quality of life Case Study: Rasht City, , 2019; 7(1): 69-83. magiran.com/p2046201
متین فرزیدی طالمی ، سید باقر حسینی، رضا پرویزی، مریم دانش شکیب، میرسعید موسوی ، "کاربست ساختار قلمرو مکانی در طراحی برج های مسکونی با هدف ارتقاء کیفیت زندگی، مطالعه ی موردی: رشت"، نشریه معماری و شهرسازی پایدار 7، شماره 1 (1398): 69-83. magiran.com/p2046201
Matin Farzidi , Seyed Bagher Hosseini, Reza Parvizi, Maryam Daneshshakib, Mirsaeed Mousavi, "The application of territory structure in the design of residential towers aimed at improving quality of life Case Study: Rasht City", 7, no.1 (2019): 69-83. magiran.com/p2046201
متین فرزیدی طالمی ، سید باقر حسینی، رضا پرویزی، مریم دانش شکیب، میرسعید موسوی ، (1398). 'کاربست ساختار قلمرو مکانی در طراحی برج های مسکونی با هدف ارتقاء کیفیت زندگی، مطالعه ی موردی: رشت'، نشریه معماری و شهرسازی پایدار، 7(1)، صص.69-83. magiran.com/p2046201
Matin Farzidi , Seyed Bagher Hosseini, Reza Parvizi, Maryam Daneshshakib, Mirsaeed Mousavi, (2019). 'The application of territory structure in the design of residential towers aimed at improving quality of life Case Study: Rasht City', , 7(1), pp.69-83. magiran.com/p2046201
متین فرزیدی طالمی ؛ سید باقر حسینی؛ رضا پرویزی؛ مریم دانش شکیب؛ میرسعید موسوی . "کاربست ساختار قلمرو مکانی در طراحی برج های مسکونی با هدف ارتقاء کیفیت زندگی، مطالعه ی موردی: رشت". نشریه معماری و شهرسازی پایدار، 7 ،1 ، 1398، 69-83. magiran.com/p2046201
Matin Farzidi ; Seyed Bagher Hosseini; Reza Parvizi; Maryam Daneshshakib; Mirsaeed Mousavi. "The application of territory structure in the design of residential towers aimed at improving quality of life Case Study: Rasht City", , 7, 1, 2019, 69-83. magiran.com/p2046201
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال