ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی شکور، بابک اجتماعی ، زهرا پربار، (1398). پهنه بندی پایدار سواحل با استفاده از روش فازی (مطالعه موردی :جزیره قشم)، فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای، 9(35)، 85-94. magiran.com/p2046503
Ali shakoor, Babak Ejtemai, zahra porbar, (2019). Sustainable coastal zoning using fuzzy method (Case Study: Qeshm Island), Journal of Zonal Planing, 9(35), 85-94. magiran.com/p2046503
علی شکور، بابک اجتماعی ، زهرا پربار، پهنه بندی پایدار سواحل با استفاده از روش فازی (مطالعه موردی :جزیره قشم). فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای، 1398؛ 9(35): 85-94. magiran.com/p2046503
Ali shakoor, Babak Ejtemai, zahra porbar, Sustainable coastal zoning using fuzzy method (Case Study: Qeshm Island), Journal of Zonal Planing, 2019; 9(35): 85-94. magiran.com/p2046503
علی شکور، بابک اجتماعی ، زهرا پربار، "پهنه بندی پایدار سواحل با استفاده از روش فازی (مطالعه موردی :جزیره قشم)"، فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای 9، شماره 35 (1398): 85-94. magiran.com/p2046503
Ali shakoor, Babak Ejtemai, zahra porbar, "Sustainable coastal zoning using fuzzy method (Case Study: Qeshm Island)", Journal of Zonal Planing 9, no.35 (2019): 85-94. magiran.com/p2046503
علی شکور، بابک اجتماعی ، زهرا پربار، (1398). 'پهنه بندی پایدار سواحل با استفاده از روش فازی (مطالعه موردی :جزیره قشم)'، فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای، 9(35)، صص.85-94. magiran.com/p2046503
Ali shakoor, Babak Ejtemai, zahra porbar, (2019). 'Sustainable coastal zoning using fuzzy method (Case Study: Qeshm Island)', Journal of Zonal Planing, 9(35), pp.85-94. magiran.com/p2046503
علی شکور؛ بابک اجتماعی ؛ زهرا پربار. "پهنه بندی پایدار سواحل با استفاده از روش فازی (مطالعه موردی :جزیره قشم)". فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای، 9 ،35 ، 1398، 85-94. magiran.com/p2046503
Ali shakoor; Babak Ejtemai; zahra porbar. "Sustainable coastal zoning using fuzzy method (Case Study: Qeshm Island)", Journal of Zonal Planing, 9, 35, 2019, 85-94. magiran.com/p2046503
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال