ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فوژان امیری، سراج الدین محبی ، محمدحسین رنجبر، مهدی باقری، (1398). شناسایی عوامل موثر بر بازاریابی گردشگری و ارائه مدل مناسب اکوتوریسم و گردشگری روستایی (مورد مطالعه: استان هرمزگان)، فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای، 9(35)، 95-104. magiran.com/p2046504
foujan amiri, serajedin mohebi, mohammad hossein ranjbar, mehdi bagheri, (2019). Identification of effective factors on tourism marketing and providing an appropriate model for ecotourism and rural tourism (Case study: Hormozgan province), Journal of Zonal Planing, 9(35), 95-104. magiran.com/p2046504
فوژان امیری، سراج الدین محبی ، محمدحسین رنجبر، مهدی باقری، شناسایی عوامل موثر بر بازاریابی گردشگری و ارائه مدل مناسب اکوتوریسم و گردشگری روستایی (مورد مطالعه: استان هرمزگان). فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای، 1398؛ 9(35): 95-104. magiran.com/p2046504
foujan amiri, serajedin mohebi, mohammad hossein ranjbar, mehdi bagheri, Identification of effective factors on tourism marketing and providing an appropriate model for ecotourism and rural tourism (Case study: Hormozgan province), Journal of Zonal Planing, 2019; 9(35): 95-104. magiran.com/p2046504
فوژان امیری، سراج الدین محبی ، محمدحسین رنجبر، مهدی باقری، "شناسایی عوامل موثر بر بازاریابی گردشگری و ارائه مدل مناسب اکوتوریسم و گردشگری روستایی (مورد مطالعه: استان هرمزگان)"، فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای 9، شماره 35 (1398): 95-104. magiran.com/p2046504
foujan amiri, serajedin mohebi, mohammad hossein ranjbar, mehdi bagheri, "Identification of effective factors on tourism marketing and providing an appropriate model for ecotourism and rural tourism (Case study: Hormozgan province)", Journal of Zonal Planing 9, no.35 (2019): 95-104. magiran.com/p2046504
فوژان امیری، سراج الدین محبی ، محمدحسین رنجبر، مهدی باقری، (1398). 'شناسایی عوامل موثر بر بازاریابی گردشگری و ارائه مدل مناسب اکوتوریسم و گردشگری روستایی (مورد مطالعه: استان هرمزگان)'، فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای، 9(35)، صص.95-104. magiran.com/p2046504
foujan amiri, serajedin mohebi, mohammad hossein ranjbar, mehdi bagheri, (2019). 'Identification of effective factors on tourism marketing and providing an appropriate model for ecotourism and rural tourism (Case study: Hormozgan province)', Journal of Zonal Planing, 9(35), pp.95-104. magiran.com/p2046504
فوژان امیری؛ سراج الدین محبی ؛ محمدحسین رنجبر؛ مهدی باقری. "شناسایی عوامل موثر بر بازاریابی گردشگری و ارائه مدل مناسب اکوتوریسم و گردشگری روستایی (مورد مطالعه: استان هرمزگان)". فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای، 9 ،35 ، 1398، 95-104. magiran.com/p2046504
foujan amiri; serajedin mohebi; mohammad hossein ranjbar; mehdi bagheri. "Identification of effective factors on tourism marketing and providing an appropriate model for ecotourism and rural tourism (Case study: Hormozgan province)", Journal of Zonal Planing, 9, 35, 2019, 95-104. magiran.com/p2046504
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال