ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نیما شیخ بیگلو، مجید بوذری، (1398). جداسازی باکتریوفاژ لایتیک Ab72p علیه اسینتوباکتر بومانی مقاوم به داروی جدا شده از عفونت سوختگی، مجله پزشکی ارومیه، 30(7)، 513-522. magiran.com/p2046536
Nima Shaykh, Baygloo, Majid Bouzari, (2019). ISOLATION OF LYTIC BACTERIOPHAGE AB72P AGAINST MULTI-DRUG RESISTANT ACINETOBACTER BAUMANNII ISOLATES OBTAINED FROM BURN INFECTION, Urmia Medical Journal, 30(7), 513-522. magiran.com/p2046536
نیما شیخ بیگلو، مجید بوذری، جداسازی باکتریوفاژ لایتیک Ab72p علیه اسینتوباکتر بومانی مقاوم به داروی جدا شده از عفونت سوختگی. مجله پزشکی ارومیه، 1398؛ 30(7): 513-522. magiran.com/p2046536
Nima Shaykh, Baygloo, Majid Bouzari, ISOLATION OF LYTIC BACTERIOPHAGE AB72P AGAINST MULTI-DRUG RESISTANT ACINETOBACTER BAUMANNII ISOLATES OBTAINED FROM BURN INFECTION, Urmia Medical Journal, 2019; 30(7): 513-522. magiran.com/p2046536
نیما شیخ بیگلو، مجید بوذری، "جداسازی باکتریوفاژ لایتیک Ab72p علیه اسینتوباکتر بومانی مقاوم به داروی جدا شده از عفونت سوختگی"، مجله پزشکی ارومیه 30، شماره 7 (1398): 513-522. magiran.com/p2046536
Nima Shaykh, Baygloo, Majid Bouzari, "ISOLATION OF LYTIC BACTERIOPHAGE AB72P AGAINST MULTI-DRUG RESISTANT ACINETOBACTER BAUMANNII ISOLATES OBTAINED FROM BURN INFECTION", Urmia Medical Journal 30, no.7 (2019): 513-522. magiran.com/p2046536
نیما شیخ بیگلو، مجید بوذری، (1398). 'جداسازی باکتریوفاژ لایتیک Ab72p علیه اسینتوباکتر بومانی مقاوم به داروی جدا شده از عفونت سوختگی'، مجله پزشکی ارومیه، 30(7)، صص.513-522. magiran.com/p2046536
Nima Shaykh, Baygloo, Majid Bouzari, (2019). 'ISOLATION OF LYTIC BACTERIOPHAGE AB72P AGAINST MULTI-DRUG RESISTANT ACINETOBACTER BAUMANNII ISOLATES OBTAINED FROM BURN INFECTION', Urmia Medical Journal, 30(7), pp.513-522. magiran.com/p2046536
نیما شیخ بیگلو؛ مجید بوذری. "جداسازی باکتریوفاژ لایتیک Ab72p علیه اسینتوباکتر بومانی مقاوم به داروی جدا شده از عفونت سوختگی". مجله پزشکی ارومیه، 30 ،7 ، 1398، 513-522. magiran.com/p2046536
Nima Shaykh; Baygloo; Majid Bouzari. "ISOLATION OF LYTIC BACTERIOPHAGE AB72P AGAINST MULTI-DRUG RESISTANT ACINETOBACTER BAUMANNII ISOLATES OBTAINED FROM BURN INFECTION", Urmia Medical Journal, 30, 7, 2019, 513-522. magiran.com/p2046536
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال