ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهرناز روزبهی، عباسعلی گایینی، رضا نوری، محمدرضا کردی، (1398). تعامل تاثیر استانوزولول و تمرین استقامتی بر ظرفیت اکسیدانی و آنتی اکسیدانی بافت کبدی موش های نر سالم نژاد ویستار؛ یک مطالعه تجربی، مجله پزشکی ارومیه، 30(7)، 537-547. magiran.com/p2046539
Mehrnaz Roozbehi, Abasali Gaeini, Reza Nouri, Mohammad Reza Kordi, (2019). INTERACTION EFFECT OF STANOZOLOL AND ENDURANCE TRAINING ON OXIDANT AND ANTIOXIDANT CAPACITY IN LIVER TISSUE OF HEALTHY MALE WISTAR RATS, Urmia Medical Journal, 30(7), 537-547. magiran.com/p2046539
مهرناز روزبهی، عباسعلی گایینی، رضا نوری، محمدرضا کردی، تعامل تاثیر استانوزولول و تمرین استقامتی بر ظرفیت اکسیدانی و آنتی اکسیدانی بافت کبدی موش های نر سالم نژاد ویستار؛ یک مطالعه تجربی. مجله پزشکی ارومیه، 1398؛ 30(7): 537-547. magiran.com/p2046539
Mehrnaz Roozbehi, Abasali Gaeini, Reza Nouri, Mohammad Reza Kordi, INTERACTION EFFECT OF STANOZOLOL AND ENDURANCE TRAINING ON OXIDANT AND ANTIOXIDANT CAPACITY IN LIVER TISSUE OF HEALTHY MALE WISTAR RATS, Urmia Medical Journal, 2019; 30(7): 537-547. magiran.com/p2046539
مهرناز روزبهی، عباسعلی گایینی، رضا نوری، محمدرضا کردی، "تعامل تاثیر استانوزولول و تمرین استقامتی بر ظرفیت اکسیدانی و آنتی اکسیدانی بافت کبدی موش های نر سالم نژاد ویستار؛ یک مطالعه تجربی"، مجله پزشکی ارومیه 30، شماره 7 (1398): 537-547. magiran.com/p2046539
Mehrnaz Roozbehi, Abasali Gaeini, Reza Nouri, Mohammad Reza Kordi, "INTERACTION EFFECT OF STANOZOLOL AND ENDURANCE TRAINING ON OXIDANT AND ANTIOXIDANT CAPACITY IN LIVER TISSUE OF HEALTHY MALE WISTAR RATS", Urmia Medical Journal 30, no.7 (2019): 537-547. magiran.com/p2046539
مهرناز روزبهی، عباسعلی گایینی، رضا نوری، محمدرضا کردی، (1398). 'تعامل تاثیر استانوزولول و تمرین استقامتی بر ظرفیت اکسیدانی و آنتی اکسیدانی بافت کبدی موش های نر سالم نژاد ویستار؛ یک مطالعه تجربی'، مجله پزشکی ارومیه، 30(7)، صص.537-547. magiran.com/p2046539
Mehrnaz Roozbehi, Abasali Gaeini, Reza Nouri, Mohammad Reza Kordi, (2019). 'INTERACTION EFFECT OF STANOZOLOL AND ENDURANCE TRAINING ON OXIDANT AND ANTIOXIDANT CAPACITY IN LIVER TISSUE OF HEALTHY MALE WISTAR RATS', Urmia Medical Journal, 30(7), pp.537-547. magiran.com/p2046539
مهرناز روزبهی؛ عباسعلی گایینی؛ رضا نوری؛ محمدرضا کردی. "تعامل تاثیر استانوزولول و تمرین استقامتی بر ظرفیت اکسیدانی و آنتی اکسیدانی بافت کبدی موش های نر سالم نژاد ویستار؛ یک مطالعه تجربی". مجله پزشکی ارومیه، 30 ،7 ، 1398، 537-547. magiran.com/p2046539
Mehrnaz Roozbehi; Abasali Gaeini; Reza Nouri; Mohammad Reza Kordi. "INTERACTION EFFECT OF STANOZOLOL AND ENDURANCE TRAINING ON OXIDANT AND ANTIOXIDANT CAPACITY IN LIVER TISSUE OF HEALTHY MALE WISTAR RATS", Urmia Medical Journal, 30, 7, 2019, 537-547. magiran.com/p2046539
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال