ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد کاظم سبزه ای، اسدالله تناسان، مریم شکوهی، بهناز بصیری، (1398). بررسی فراوانی و عوامل خطر بیماری های مادرزادی قلب و پیامد ناشی از آن در نوزادان بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان بیمارستان بعثت همدان بین سال های 95-1391، مجله پزشکی ارومیه، 30(7)، 565-574. magiran.com/p2046542
Mohammad Kazem Sabzehei, Asadollah Tanasan, Maryam Shokouhi, Behnaz Basiri, (2019). THE PREVALENCE AND RISK FACTORS OF CONGENITAL HEART DISEASE AND ITS OUTCOME IN INFANTS ADMITTED TO NICU OF BESAT HOSPITAL OF HAMADAN IN 2012-2017, Urmia Medical Journal, 30(7), 565-574. magiran.com/p2046542
محمد کاظم سبزه ای، اسدالله تناسان، مریم شکوهی، بهناز بصیری، بررسی فراوانی و عوامل خطر بیماری های مادرزادی قلب و پیامد ناشی از آن در نوزادان بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان بیمارستان بعثت همدان بین سال های 95-1391. مجله پزشکی ارومیه، 1398؛ 30(7): 565-574. magiran.com/p2046542
Mohammad Kazem Sabzehei, Asadollah Tanasan, Maryam Shokouhi, Behnaz Basiri, THE PREVALENCE AND RISK FACTORS OF CONGENITAL HEART DISEASE AND ITS OUTCOME IN INFANTS ADMITTED TO NICU OF BESAT HOSPITAL OF HAMADAN IN 2012-2017, Urmia Medical Journal, 2019; 30(7): 565-574. magiran.com/p2046542
محمد کاظم سبزه ای، اسدالله تناسان، مریم شکوهی، بهناز بصیری، "بررسی فراوانی و عوامل خطر بیماری های مادرزادی قلب و پیامد ناشی از آن در نوزادان بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان بیمارستان بعثت همدان بین سال های 95-1391"، مجله پزشکی ارومیه 30، شماره 7 (1398): 565-574. magiran.com/p2046542
Mohammad Kazem Sabzehei, Asadollah Tanasan, Maryam Shokouhi, Behnaz Basiri, "THE PREVALENCE AND RISK FACTORS OF CONGENITAL HEART DISEASE AND ITS OUTCOME IN INFANTS ADMITTED TO NICU OF BESAT HOSPITAL OF HAMADAN IN 2012-2017", Urmia Medical Journal 30, no.7 (2019): 565-574. magiran.com/p2046542
محمد کاظم سبزه ای، اسدالله تناسان، مریم شکوهی، بهناز بصیری، (1398). 'بررسی فراوانی و عوامل خطر بیماری های مادرزادی قلب و پیامد ناشی از آن در نوزادان بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان بیمارستان بعثت همدان بین سال های 95-1391'، مجله پزشکی ارومیه، 30(7)، صص.565-574. magiran.com/p2046542
Mohammad Kazem Sabzehei, Asadollah Tanasan, Maryam Shokouhi, Behnaz Basiri, (2019). 'THE PREVALENCE AND RISK FACTORS OF CONGENITAL HEART DISEASE AND ITS OUTCOME IN INFANTS ADMITTED TO NICU OF BESAT HOSPITAL OF HAMADAN IN 2012-2017', Urmia Medical Journal, 30(7), pp.565-574. magiran.com/p2046542
محمد کاظم سبزه ای؛ اسدالله تناسان؛ مریم شکوهی؛ بهناز بصیری. "بررسی فراوانی و عوامل خطر بیماری های مادرزادی قلب و پیامد ناشی از آن در نوزادان بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان بیمارستان بعثت همدان بین سال های 95-1391". مجله پزشکی ارومیه، 30 ،7 ، 1398، 565-574. magiran.com/p2046542
Mohammad Kazem Sabzehei; Asadollah Tanasan; Maryam Shokouhi; Behnaz Basiri. "THE PREVALENCE AND RISK FACTORS OF CONGENITAL HEART DISEASE AND ITS OUTCOME IN INFANTS ADMITTED TO NICU OF BESAT HOSPITAL OF HAMADAN IN 2012-2017", Urmia Medical Journal, 30, 7, 2019, 565-574. magiran.com/p2046542
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال