ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی ایمانی، وحیده کریمی، محمدرضا دین محمدی، فاطمه مرادی، (1398). بررسی تاثیر سرد کردن مایع همودیالیز بر کفایت دیالیز: یک کارآزمایی بالینی، مجله پزشکی ارومیه، 30(7)، 575-581. magiran.com/p2046543
Ali Imani, Vahideh Karimi, Mohammad Reza DinMohammadi, Fatemeh Moradi, (2019). THE EFFECT OF COOLED HEMODIALYSIS FLUID ON THE ADEQUACY OF DIALYSIS: A CLINICAL TRIAL, Urmia Medical Journal, 30(7), 575-581. magiran.com/p2046543
علی ایمانی، وحیده کریمی، محمدرضا دین محمدی، فاطمه مرادی، بررسی تاثیر سرد کردن مایع همودیالیز بر کفایت دیالیز: یک کارآزمایی بالینی. مجله پزشکی ارومیه، 1398؛ 30(7): 575-581. magiran.com/p2046543
Ali Imani, Vahideh Karimi, Mohammad Reza DinMohammadi, Fatemeh Moradi, THE EFFECT OF COOLED HEMODIALYSIS FLUID ON THE ADEQUACY OF DIALYSIS: A CLINICAL TRIAL, Urmia Medical Journal, 2019; 30(7): 575-581. magiran.com/p2046543
علی ایمانی، وحیده کریمی، محمدرضا دین محمدی، فاطمه مرادی، "بررسی تاثیر سرد کردن مایع همودیالیز بر کفایت دیالیز: یک کارآزمایی بالینی"، مجله پزشکی ارومیه 30، شماره 7 (1398): 575-581. magiran.com/p2046543
Ali Imani, Vahideh Karimi, Mohammad Reza DinMohammadi, Fatemeh Moradi, "THE EFFECT OF COOLED HEMODIALYSIS FLUID ON THE ADEQUACY OF DIALYSIS: A CLINICAL TRIAL", Urmia Medical Journal 30, no.7 (2019): 575-581. magiran.com/p2046543
علی ایمانی، وحیده کریمی، محمدرضا دین محمدی، فاطمه مرادی، (1398). 'بررسی تاثیر سرد کردن مایع همودیالیز بر کفایت دیالیز: یک کارآزمایی بالینی'، مجله پزشکی ارومیه، 30(7)، صص.575-581. magiran.com/p2046543
Ali Imani, Vahideh Karimi, Mohammad Reza DinMohammadi, Fatemeh Moradi, (2019). 'THE EFFECT OF COOLED HEMODIALYSIS FLUID ON THE ADEQUACY OF DIALYSIS: A CLINICAL TRIAL', Urmia Medical Journal, 30(7), pp.575-581. magiran.com/p2046543
علی ایمانی؛ وحیده کریمی؛ محمدرضا دین محمدی؛ فاطمه مرادی. "بررسی تاثیر سرد کردن مایع همودیالیز بر کفایت دیالیز: یک کارآزمایی بالینی". مجله پزشکی ارومیه، 30 ،7 ، 1398، 575-581. magiran.com/p2046543
Ali Imani; Vahideh Karimi; Mohammad Reza DinMohammadi; Fatemeh Moradi. "THE EFFECT OF COOLED HEMODIALYSIS FLUID ON THE ADEQUACY OF DIALYSIS: A CLINICAL TRIAL", Urmia Medical Journal, 30, 7, 2019, 575-581. magiran.com/p2046543
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال