ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمود امیری، هومن شهسواری، محسن نصیری طوسی، علی جعفریان، مهرداد کریمی، فرح خانی، (1398). شناسایی عوامل موثر بر طولانی شدن مدت اقامت بیماران در بیمارستان پس از پیوند کبد، مجله پژوهش پرستاری ایران، 14(61)، 1-12. magiran.com/p2046546
Mahmoud Amiri, Hooman Shahsavari, Mohsen Nasiri Toosi, Ali Jafarian, Mehrdad Karimi, Farah Khani, (2019). Determining the Influential Effects of Lingering Recipients’ Length of Stay at Hospital after Liver Transplantation, Iranian Journal of Nursing Research, 14(61), 1-12. magiran.com/p2046546
محمود امیری، هومن شهسواری، محسن نصیری طوسی، علی جعفریان، مهرداد کریمی، فرح خانی، شناسایی عوامل موثر بر طولانی شدن مدت اقامت بیماران در بیمارستان پس از پیوند کبد. مجله پژوهش پرستاری ایران، 1398؛ 14(61): 1-12. magiran.com/p2046546
Mahmoud Amiri, Hooman Shahsavari, Mohsen Nasiri Toosi, Ali Jafarian, Mehrdad Karimi, Farah Khani, Determining the Influential Effects of Lingering Recipients’ Length of Stay at Hospital after Liver Transplantation, Iranian Journal of Nursing Research, 2019; 14(61): 1-12. magiran.com/p2046546
محمود امیری، هومن شهسواری، محسن نصیری طوسی، علی جعفریان، مهرداد کریمی، فرح خانی، "شناسایی عوامل موثر بر طولانی شدن مدت اقامت بیماران در بیمارستان پس از پیوند کبد"، مجله پژوهش پرستاری ایران 14، شماره 61 (1398): 1-12. magiran.com/p2046546
Mahmoud Amiri, Hooman Shahsavari, Mohsen Nasiri Toosi, Ali Jafarian, Mehrdad Karimi, Farah Khani, "Determining the Influential Effects of Lingering Recipients’ Length of Stay at Hospital after Liver Transplantation", Iranian Journal of Nursing Research 14, no.61 (2019): 1-12. magiran.com/p2046546
محمود امیری، هومن شهسواری، محسن نصیری طوسی، علی جعفریان، مهرداد کریمی، فرح خانی، (1398). 'شناسایی عوامل موثر بر طولانی شدن مدت اقامت بیماران در بیمارستان پس از پیوند کبد'، مجله پژوهش پرستاری ایران، 14(61)، صص.1-12. magiran.com/p2046546
Mahmoud Amiri, Hooman Shahsavari, Mohsen Nasiri Toosi, Ali Jafarian, Mehrdad Karimi, Farah Khani, (2019). 'Determining the Influential Effects of Lingering Recipients’ Length of Stay at Hospital after Liver Transplantation', Iranian Journal of Nursing Research, 14(61), pp.1-12. magiran.com/p2046546
محمود امیری؛ هومن شهسواری؛ محسن نصیری طوسی؛ علی جعفریان؛ مهرداد کریمی؛ فرح خانی. "شناسایی عوامل موثر بر طولانی شدن مدت اقامت بیماران در بیمارستان پس از پیوند کبد". مجله پژوهش پرستاری ایران، 14 ،61 ، 1398، 1-12. magiran.com/p2046546
Mahmoud Amiri; Hooman Shahsavari; Mohsen Nasiri Toosi; Ali Jafarian; Mehrdad Karimi; Farah Khani. "Determining the Influential Effects of Lingering Recipients’ Length of Stay at Hospital after Liver Transplantation", Iranian Journal of Nursing Research, 14, 61, 2019, 1-12. magiran.com/p2046546
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال