ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جعفر اسماعیلی، احمد نادری، (1397). بررسی ترکیب کانال های ورودی تشدید Lambda(1405) بر طیف جرم ناوردای Sigmapi ، در برهم کنش کائون-پروتون 4/2 GeV/c، نشریه پژوهش های نوین فیزیک، 3(2)، 1-12. magiran.com/p2046744
Jafar Esmaili, Ahmad Naderi, (2019). Investigation of the mixed entrance channels of resonance on the invariant mass spectrum, in Kaon-Proton interaction at  GeV/c, Journal of Modern Research physics, 3(2), 1-12. magiran.com/p2046744
جعفر اسماعیلی، احمد نادری، بررسی ترکیب کانال های ورودی تشدید Lambda(1405) بر طیف جرم ناوردای Sigmapi ، در برهم کنش کائون-پروتون 4/2 GeV/c. نشریه پژوهش های نوین فیزیک، 1397؛ 3(2): 1-12. magiran.com/p2046744
Jafar Esmaili, Ahmad Naderi, Investigation of the mixed entrance channels of resonance on the invariant mass spectrum, in Kaon-Proton interaction at  GeV/c, Journal of Modern Research physics, 2019; 3(2): 1-12. magiran.com/p2046744
جعفر اسماعیلی، احمد نادری، "بررسی ترکیب کانال های ورودی تشدید Lambda(1405) بر طیف جرم ناوردای Sigmapi ، در برهم کنش کائون-پروتون 4/2 GeV/c"، نشریه پژوهش های نوین فیزیک 3، شماره 2 (1397): 1-12. magiran.com/p2046744
Jafar Esmaili, Ahmad Naderi, "Investigation of the mixed entrance channels of resonance on the invariant mass spectrum, in Kaon-Proton interaction at  GeV/c", Journal of Modern Research physics 3, no.2 (2019): 1-12. magiran.com/p2046744
جعفر اسماعیلی، احمد نادری، (1397). 'بررسی ترکیب کانال های ورودی تشدید Lambda(1405) بر طیف جرم ناوردای Sigmapi ، در برهم کنش کائون-پروتون 4/2 GeV/c'، نشریه پژوهش های نوین فیزیک، 3(2)، صص.1-12. magiran.com/p2046744
Jafar Esmaili, Ahmad Naderi, (2019). 'Investigation of the mixed entrance channels of resonance on the invariant mass spectrum, in Kaon-Proton interaction at  GeV/c', Journal of Modern Research physics, 3(2), pp.1-12. magiran.com/p2046744
جعفر اسماعیلی؛ احمد نادری. "بررسی ترکیب کانال های ورودی تشدید Lambda(1405) بر طیف جرم ناوردای Sigmapi ، در برهم کنش کائون-پروتون 4/2 GeV/c". نشریه پژوهش های نوین فیزیک، 3 ،2 ، 1397، 1-12. magiran.com/p2046744
Jafar Esmaili; Ahmad Naderi. "Investigation of the mixed entrance channels of resonance on the invariant mass spectrum, in Kaon-Proton interaction at  GeV/c", Journal of Modern Research physics, 3, 2, 2019, 1-12. magiran.com/p2046744
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال