ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم علیان نژادی، بهناز باقری، (1397). تاثیر پتانسیل الکتریکی بر ناحیه انعقادی در فرسایش بسامد رادیویی (RFA) با الکترود سوزنی، نشریه پژوهش های نوین فیزیک، 3(2)، 59-74. magiran.com/p2046748
, (2019). The effect of electrical potential on the coagulation area in radiofrequency ablation by using a needle electrode, Journal of Modern Research physics, 3(2), 59-74. magiran.com/p2046748
مریم علیان نژادی، بهناز باقری، تاثیر پتانسیل الکتریکی بر ناحیه انعقادی در فرسایش بسامد رادیویی (RFA) با الکترود سوزنی. نشریه پژوهش های نوین فیزیک، 1397؛ 3(2): 59-74. magiran.com/p2046748
, The effect of electrical potential on the coagulation area in radiofrequency ablation by using a needle electrode, Journal of Modern Research physics, 2019; 3(2): 59-74. magiran.com/p2046748
مریم علیان نژادی، بهناز باقری، "تاثیر پتانسیل الکتریکی بر ناحیه انعقادی در فرسایش بسامد رادیویی (RFA) با الکترود سوزنی"، نشریه پژوهش های نوین فیزیک 3، شماره 2 (1397): 59-74. magiran.com/p2046748
, "The effect of electrical potential on the coagulation area in radiofrequency ablation by using a needle electrode", Journal of Modern Research physics 3, no.2 (2019): 59-74. magiran.com/p2046748
مریم علیان نژادی، بهناز باقری، (1397). 'تاثیر پتانسیل الکتریکی بر ناحیه انعقادی در فرسایش بسامد رادیویی (RFA) با الکترود سوزنی'، نشریه پژوهش های نوین فیزیک، 3(2)، صص.59-74. magiran.com/p2046748
, (2019). 'The effect of electrical potential on the coagulation area in radiofrequency ablation by using a needle electrode', Journal of Modern Research physics, 3(2), pp.59-74. magiran.com/p2046748
مریم علیان نژادی؛ بهناز باقری. "تاثیر پتانسیل الکتریکی بر ناحیه انعقادی در فرسایش بسامد رادیویی (RFA) با الکترود سوزنی". نشریه پژوهش های نوین فیزیک، 3 ،2 ، 1397، 59-74. magiran.com/p2046748
. "The effect of electrical potential on the coagulation area in radiofrequency ablation by using a needle electrode", Journal of Modern Research physics, 3, 2, 2019, 59-74. magiran.com/p2046748
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال