ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جلال شاملو، علی محمد صفانیا ، سید صلاح الدین نقشبندی، (1398). ارتباط بین قلدری سازمانی ادراک شده و فرسودگی شغلی با نقش میانجی آزادی بیان در کارمندان وزارت ورزش و جوانان، نشریه مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، 6(1)، 113-123. magiran.com/p2046842
Jalal Shamlo, Ali Mohammad Safania , Seyed Salahedin Naghshbandi, (2019). The Relationship between perceived organizational bullying and burnout with the role of mediator of freedom of expression in the staff of the Ministry of Sports and Youth, ournal of Organizational Behavioral Management in Sport Studies, 6(1), 113-123. magiran.com/p2046842
جلال شاملو، علی محمد صفانیا ، سید صلاح الدین نقشبندی، ارتباط بین قلدری سازمانی ادراک شده و فرسودگی شغلی با نقش میانجی آزادی بیان در کارمندان وزارت ورزش و جوانان. نشریه مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، 1398؛ 6(1): 113-123. magiran.com/p2046842
Jalal Shamlo, Ali Mohammad Safania , Seyed Salahedin Naghshbandi, The Relationship between perceived organizational bullying and burnout with the role of mediator of freedom of expression in the staff of the Ministry of Sports and Youth, ournal of Organizational Behavioral Management in Sport Studies, 2019; 6(1): 113-123. magiran.com/p2046842
جلال شاملو، علی محمد صفانیا ، سید صلاح الدین نقشبندی، "ارتباط بین قلدری سازمانی ادراک شده و فرسودگی شغلی با نقش میانجی آزادی بیان در کارمندان وزارت ورزش و جوانان"، نشریه مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش 6، شماره 1 (1398): 113-123. magiran.com/p2046842
Jalal Shamlo, Ali Mohammad Safania , Seyed Salahedin Naghshbandi, "The Relationship between perceived organizational bullying and burnout with the role of mediator of freedom of expression in the staff of the Ministry of Sports and Youth", ournal of Organizational Behavioral Management in Sport Studies 6, no.1 (2019): 113-123. magiran.com/p2046842
جلال شاملو، علی محمد صفانیا ، سید صلاح الدین نقشبندی، (1398). 'ارتباط بین قلدری سازمانی ادراک شده و فرسودگی شغلی با نقش میانجی آزادی بیان در کارمندان وزارت ورزش و جوانان'، نشریه مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، 6(1)، صص.113-123. magiran.com/p2046842
Jalal Shamlo, Ali Mohammad Safania , Seyed Salahedin Naghshbandi, (2019). 'The Relationship between perceived organizational bullying and burnout with the role of mediator of freedom of expression in the staff of the Ministry of Sports and Youth', ournal of Organizational Behavioral Management in Sport Studies, 6(1), pp.113-123. magiran.com/p2046842
جلال شاملو؛ علی محمد صفانیا ؛ سید صلاح الدین نقشبندی. "ارتباط بین قلدری سازمانی ادراک شده و فرسودگی شغلی با نقش میانجی آزادی بیان در کارمندان وزارت ورزش و جوانان". نشریه مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، 6 ،1 ، 1398، 113-123. magiran.com/p2046842
Jalal Shamlo; Ali Mohammad Safania ; Seyed Salahedin Naghshbandi. "The Relationship between perceived organizational bullying and burnout with the role of mediator of freedom of expression in the staff of the Ministry of Sports and Youth", ournal of Organizational Behavioral Management in Sport Studies, 6, 1, 2019, 113-123. magiran.com/p2046842
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال