ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مختار صالحی طبس، مصطفی یعقوب زاده، سید رضا هاشمی، حامد منصوری، سعید قوام سعیدی، (1398). برآورد خشکسالی کشاورزی برای دوره آتی به کمک شاخص SMDI و داده های گزارش پنجم تغییر اقلیم، مجله پژوهش آب در کشاورزی، 33(3)، 479-491. magiran.com/p2046992
mokhtar Salehi Tabas, Mostafa Yaghoubzadeh, Reza Hashemi, Hamed Mansori, Saeed ghavamsaeedi, (2019). Estimating of Future Agricultural Drought by Use of the SMDI Index and Data of the Fifth Report on Climate Change, Journal of Water Research in Agriculture, 33(3), 479-491. magiran.com/p2046992
مختار صالحی طبس، مصطفی یعقوب زاده، سید رضا هاشمی، حامد منصوری، سعید قوام سعیدی، برآورد خشکسالی کشاورزی برای دوره آتی به کمک شاخص SMDI و داده های گزارش پنجم تغییر اقلیم. مجله پژوهش آب در کشاورزی، 1398؛ 33(3): 479-491. magiran.com/p2046992
mokhtar Salehi Tabas, Mostafa Yaghoubzadeh, Reza Hashemi, Hamed Mansori, Saeed ghavamsaeedi, Estimating of Future Agricultural Drought by Use of the SMDI Index and Data of the Fifth Report on Climate Change, Journal of Water Research in Agriculture, 2019; 33(3): 479-491. magiran.com/p2046992
مختار صالحی طبس، مصطفی یعقوب زاده، سید رضا هاشمی، حامد منصوری، سعید قوام سعیدی، "برآورد خشکسالی کشاورزی برای دوره آتی به کمک شاخص SMDI و داده های گزارش پنجم تغییر اقلیم"، مجله پژوهش آب در کشاورزی 33، شماره 3 (1398): 479-491. magiran.com/p2046992
mokhtar Salehi Tabas, Mostafa Yaghoubzadeh, Reza Hashemi, Hamed Mansori, Saeed ghavamsaeedi, "Estimating of Future Agricultural Drought by Use of the SMDI Index and Data of the Fifth Report on Climate Change", Journal of Water Research in Agriculture 33, no.3 (2019): 479-491. magiran.com/p2046992
مختار صالحی طبس، مصطفی یعقوب زاده، سید رضا هاشمی، حامد منصوری، سعید قوام سعیدی، (1398). 'برآورد خشکسالی کشاورزی برای دوره آتی به کمک شاخص SMDI و داده های گزارش پنجم تغییر اقلیم'، مجله پژوهش آب در کشاورزی، 33(3)، صص.479-491. magiran.com/p2046992
mokhtar Salehi Tabas, Mostafa Yaghoubzadeh, Reza Hashemi, Hamed Mansori, Saeed ghavamsaeedi, (2019). 'Estimating of Future Agricultural Drought by Use of the SMDI Index and Data of the Fifth Report on Climate Change', Journal of Water Research in Agriculture, 33(3), pp.479-491. magiran.com/p2046992
مختار صالحی طبس؛ مصطفی یعقوب زاده؛ سید رضا هاشمی؛ حامد منصوری؛ سعید قوام سعیدی. "برآورد خشکسالی کشاورزی برای دوره آتی به کمک شاخص SMDI و داده های گزارش پنجم تغییر اقلیم". مجله پژوهش آب در کشاورزی، 33 ،3 ، 1398، 479-491. magiran.com/p2046992
mokhtar Salehi Tabas; Mostafa Yaghoubzadeh; Reza Hashemi; Hamed Mansori; Saeed ghavamsaeedi. "Estimating of Future Agricultural Drought by Use of the SMDI Index and Data of the Fifth Report on Climate Change", Journal of Water Research in Agriculture, 33, 3, 2019, 479-491. magiran.com/p2046992
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال