ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امیرحسین ناظمی، محمد امین پرندین، علی اشرف صدرالدینی، هوشنگ قمرنیا، (1398). اثرات آبیاری موجی بر راندمان کاربرد و بهره وری آب ذرت دانه ای در ایستگاه اسلام آباد غرب، مجله پژوهش آب در کشاورزی، 33(3)، 353-369. magiran.com/p2047000
Amir Hossin Nazemi, Mohammad Amin Parandin, aliashraf sadraddini, Hooshang Ghamarnia, (2019). Effects of Surge Irrigation on Water Use Efficiency and Water Productivity of Maize in Islamabad-Gharb Area, Journal of Water Research in Agriculture, 33(3), 353-369. magiran.com/p2047000
امیرحسین ناظمی، محمد امین پرندین، علی اشرف صدرالدینی، هوشنگ قمرنیا، اثرات آبیاری موجی بر راندمان کاربرد و بهره وری آب ذرت دانه ای در ایستگاه اسلام آباد غرب. مجله پژوهش آب در کشاورزی، 1398؛ 33(3): 353-369. magiran.com/p2047000
Amir Hossin Nazemi, Mohammad Amin Parandin, aliashraf sadraddini, Hooshang Ghamarnia, Effects of Surge Irrigation on Water Use Efficiency and Water Productivity of Maize in Islamabad-Gharb Area, Journal of Water Research in Agriculture, 2019; 33(3): 353-369. magiran.com/p2047000
امیرحسین ناظمی، محمد امین پرندین، علی اشرف صدرالدینی، هوشنگ قمرنیا، "اثرات آبیاری موجی بر راندمان کاربرد و بهره وری آب ذرت دانه ای در ایستگاه اسلام آباد غرب"، مجله پژوهش آب در کشاورزی 33، شماره 3 (1398): 353-369. magiran.com/p2047000
Amir Hossin Nazemi, Mohammad Amin Parandin, aliashraf sadraddini, Hooshang Ghamarnia, "Effects of Surge Irrigation on Water Use Efficiency and Water Productivity of Maize in Islamabad-Gharb Area", Journal of Water Research in Agriculture 33, no.3 (2019): 353-369. magiran.com/p2047000
امیرحسین ناظمی، محمد امین پرندین، علی اشرف صدرالدینی، هوشنگ قمرنیا، (1398). 'اثرات آبیاری موجی بر راندمان کاربرد و بهره وری آب ذرت دانه ای در ایستگاه اسلام آباد غرب'، مجله پژوهش آب در کشاورزی، 33(3)، صص.353-369. magiran.com/p2047000
Amir Hossin Nazemi, Mohammad Amin Parandin, aliashraf sadraddini, Hooshang Ghamarnia, (2019). 'Effects of Surge Irrigation on Water Use Efficiency and Water Productivity of Maize in Islamabad-Gharb Area', Journal of Water Research in Agriculture, 33(3), pp.353-369. magiran.com/p2047000
امیرحسین ناظمی؛ محمد امین پرندین؛ علی اشرف صدرالدینی؛ هوشنگ قمرنیا. "اثرات آبیاری موجی بر راندمان کاربرد و بهره وری آب ذرت دانه ای در ایستگاه اسلام آباد غرب". مجله پژوهش آب در کشاورزی، 33 ،3 ، 1398، 353-369. magiran.com/p2047000
Amir Hossin Nazemi; Mohammad Amin Parandin; aliashraf sadraddini; Hooshang Ghamarnia. "Effects of Surge Irrigation on Water Use Efficiency and Water Productivity of Maize in Islamabad-Gharb Area", Journal of Water Research in Agriculture, 33, 3, 2019, 353-369. magiran.com/p2047000
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال