ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد معتمدی، کوروش روستا، اسدالله زمانی پور، ملیحه فلکی، (1398). تبیین شایستگی های حرفه ای متمایز کننده عملکرد مدیران واحدهای تولید محصولات گلخانه ای استان خراسان جنوبی، مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی، 12(2)، 51-62. magiran.com/p2047093
, (2019). Explaining the Distinctive Professional Competencies Performance of Greenhouse Managers Production units in Southern Khorasan Province, Journal of Agricultural Extension and Education Research, 12(2), 51-62. magiran.com/p2047093
محمد معتمدی، کوروش روستا، اسدالله زمانی پور، ملیحه فلکی، تبیین شایستگی های حرفه ای متمایز کننده عملکرد مدیران واحدهای تولید محصولات گلخانه ای استان خراسان جنوبی. مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی، 1398؛ 12(2): 51-62. magiran.com/p2047093
, Explaining the Distinctive Professional Competencies Performance of Greenhouse Managers Production units in Southern Khorasan Province, Journal of Agricultural Extension and Education Research, 2019; 12(2): 51-62. magiran.com/p2047093
محمد معتمدی، کوروش روستا، اسدالله زمانی پور، ملیحه فلکی، "تبیین شایستگی های حرفه ای متمایز کننده عملکرد مدیران واحدهای تولید محصولات گلخانه ای استان خراسان جنوبی"، مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی 12، شماره 2 (1398): 51-62. magiran.com/p2047093
, "Explaining the Distinctive Professional Competencies Performance of Greenhouse Managers Production units in Southern Khorasan Province", Journal of Agricultural Extension and Education Research 12, no.2 (2019): 51-62. magiran.com/p2047093
محمد معتمدی، کوروش روستا، اسدالله زمانی پور، ملیحه فلکی، (1398). 'تبیین شایستگی های حرفه ای متمایز کننده عملکرد مدیران واحدهای تولید محصولات گلخانه ای استان خراسان جنوبی'، مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی، 12(2)، صص.51-62. magiran.com/p2047093
, (2019). 'Explaining the Distinctive Professional Competencies Performance of Greenhouse Managers Production units in Southern Khorasan Province', Journal of Agricultural Extension and Education Research, 12(2), pp.51-62. magiran.com/p2047093
محمد معتمدی؛ کوروش روستا؛ اسدالله زمانی پور؛ ملیحه فلکی. "تبیین شایستگی های حرفه ای متمایز کننده عملکرد مدیران واحدهای تولید محصولات گلخانه ای استان خراسان جنوبی". مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی، 12 ،2 ، 1398، 51-62. magiran.com/p2047093
. "Explaining the Distinctive Professional Competencies Performance of Greenhouse Managers Production units in Southern Khorasan Province", Journal of Agricultural Extension and Education Research, 12, 2, 2019, 51-62. magiran.com/p2047093
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال