ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فریده طباطبایی یزذی ، علی الغونه، فتانه بهروزیان، بهروز علیزاده بهبهانی، (1398). مقایسه اثر ضد میکروبی عصاره های استخراج شده (خیساندن و فراصوت) گیاه حرا بر باکتری های اشرشیا کلی و لیستریا اینوکوآ با رویکرد نوینی از معادلات دیفرانسیل، مجله میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی، 5(2)، 1-11. magiran.com/p2047127
Farideh Tabatabaei Yazdi, Ali Alghooneh, Fatane Behrozian, Behrooz Alizadeh Behbahani, (2019). Comparative study of the antimicrobial activity of different extracts of Avicennia marina (maceration and ultrasound) on Escherichia coli and Listeria innocua by new approach to differential equations, Journal of Applied Microbiology in food industry, 5(2), 1-11. magiran.com/p2047127
فریده طباطبایی یزذی ، علی الغونه، فتانه بهروزیان، بهروز علیزاده بهبهانی، مقایسه اثر ضد میکروبی عصاره های استخراج شده (خیساندن و فراصوت) گیاه حرا بر باکتری های اشرشیا کلی و لیستریا اینوکوآ با رویکرد نوینی از معادلات دیفرانسیل. مجله میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی، 1398؛ 5(2): 1-11. magiran.com/p2047127
Farideh Tabatabaei Yazdi, Ali Alghooneh, Fatane Behrozian, Behrooz Alizadeh Behbahani, Comparative study of the antimicrobial activity of different extracts of Avicennia marina (maceration and ultrasound) on Escherichia coli and Listeria innocua by new approach to differential equations, Journal of Applied Microbiology in food industry, 2019; 5(2): 1-11. magiran.com/p2047127
فریده طباطبایی یزذی ، علی الغونه، فتانه بهروزیان، بهروز علیزاده بهبهانی، "مقایسه اثر ضد میکروبی عصاره های استخراج شده (خیساندن و فراصوت) گیاه حرا بر باکتری های اشرشیا کلی و لیستریا اینوکوآ با رویکرد نوینی از معادلات دیفرانسیل"، مجله میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی 5، شماره 2 (1398): 1-11. magiran.com/p2047127
Farideh Tabatabaei Yazdi, Ali Alghooneh, Fatane Behrozian, Behrooz Alizadeh Behbahani, "Comparative study of the antimicrobial activity of different extracts of Avicennia marina (maceration and ultrasound) on Escherichia coli and Listeria innocua by new approach to differential equations", Journal of Applied Microbiology in food industry 5, no.2 (2019): 1-11. magiran.com/p2047127
فریده طباطبایی یزذی ، علی الغونه، فتانه بهروزیان، بهروز علیزاده بهبهانی، (1398). 'مقایسه اثر ضد میکروبی عصاره های استخراج شده (خیساندن و فراصوت) گیاه حرا بر باکتری های اشرشیا کلی و لیستریا اینوکوآ با رویکرد نوینی از معادلات دیفرانسیل'، مجله میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی، 5(2)، صص.1-11. magiran.com/p2047127
Farideh Tabatabaei Yazdi, Ali Alghooneh, Fatane Behrozian, Behrooz Alizadeh Behbahani, (2019). 'Comparative study of the antimicrobial activity of different extracts of Avicennia marina (maceration and ultrasound) on Escherichia coli and Listeria innocua by new approach to differential equations', Journal of Applied Microbiology in food industry, 5(2), pp.1-11. magiran.com/p2047127
فریده طباطبایی یزذی ؛ علی الغونه؛ فتانه بهروزیان؛ بهروز علیزاده بهبهانی. "مقایسه اثر ضد میکروبی عصاره های استخراج شده (خیساندن و فراصوت) گیاه حرا بر باکتری های اشرشیا کلی و لیستریا اینوکوآ با رویکرد نوینی از معادلات دیفرانسیل". مجله میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی، 5 ،2 ، 1398، 1-11. magiran.com/p2047127
Farideh Tabatabaei Yazdi; Ali Alghooneh; Fatane Behrozian; Behrooz Alizadeh Behbahani. "Comparative study of the antimicrobial activity of different extracts of Avicennia marina (maceration and ultrasound) on Escherichia coli and Listeria innocua by new approach to differential equations", Journal of Applied Microbiology in food industry, 5, 2, 2019, 1-11. magiran.com/p2047127
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال