ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محسن طاهری دمنه، شیدا طایفه هاشمی، زهرا حیدری دارانی، (1398). آینده نگاری شرکتی در سازمان های دولتی با رویکرد سناریونگاری مورد مطالعه: شرکت گاز استان اصفهان، فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی، 7(4)، 79-96. magiran.com/p2047156
Mohsen Taheri Demneh, sheyda Tayefe Hashemi, Zahra Heidari Darani, (2019). Corporate foresight in public institutions with a scenario planning approach Case study: Isfahan Gas Company, Quarterly Journal of Management of Governmental Organizations, 7(4), 79-96. magiran.com/p2047156
محسن طاهری دمنه، شیدا طایفه هاشمی، زهرا حیدری دارانی، آینده نگاری شرکتی در سازمان های دولتی با رویکرد سناریونگاری مورد مطالعه: شرکت گاز استان اصفهان. فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی، 1398؛ 7(4): 79-96. magiran.com/p2047156
Mohsen Taheri Demneh, sheyda Tayefe Hashemi, Zahra Heidari Darani, Corporate foresight in public institutions with a scenario planning approach Case study: Isfahan Gas Company, Quarterly Journal of Management of Governmental Organizations, 2019; 7(4): 79-96. magiran.com/p2047156
محسن طاهری دمنه، شیدا طایفه هاشمی، زهرا حیدری دارانی، "آینده نگاری شرکتی در سازمان های دولتی با رویکرد سناریونگاری مورد مطالعه: شرکت گاز استان اصفهان"، فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی 7، شماره 4 (1398): 79-96. magiran.com/p2047156
Mohsen Taheri Demneh, sheyda Tayefe Hashemi, Zahra Heidari Darani, "Corporate foresight in public institutions with a scenario planning approach Case study: Isfahan Gas Company", Quarterly Journal of Management of Governmental Organizations 7, no.4 (2019): 79-96. magiran.com/p2047156
محسن طاهری دمنه، شیدا طایفه هاشمی، زهرا حیدری دارانی، (1398). 'آینده نگاری شرکتی در سازمان های دولتی با رویکرد سناریونگاری مورد مطالعه: شرکت گاز استان اصفهان'، فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی، 7(4)، صص.79-96. magiran.com/p2047156
Mohsen Taheri Demneh, sheyda Tayefe Hashemi, Zahra Heidari Darani, (2019). 'Corporate foresight in public institutions with a scenario planning approach Case study: Isfahan Gas Company', Quarterly Journal of Management of Governmental Organizations, 7(4), pp.79-96. magiran.com/p2047156
محسن طاهری دمنه؛ شیدا طایفه هاشمی؛ زهرا حیدری دارانی. "آینده نگاری شرکتی در سازمان های دولتی با رویکرد سناریونگاری مورد مطالعه: شرکت گاز استان اصفهان". فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی، 7 ،4 ، 1398، 79-96. magiran.com/p2047156
Mohsen Taheri Demneh; sheyda Tayefe Hashemi; Zahra Heidari Darani. "Corporate foresight in public institutions with a scenario planning approach Case study: Isfahan Gas Company", Quarterly Journal of Management of Governmental Organizations, 7, 4, 2019, 79-96. magiran.com/p2047156
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال