ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
کریم فرجی قرابقلو ، منیره کاظمی راشد، علی سالاری شادی، منیژه صدری، (1398). مقایسه آراء و نظریات اشپولر با محققان روس درباره اوضاع دین در دوره ایلخانان، فصلنامه تاریخ، 14(53)، 121-139. magiran.com/p2047194
karaim faraji, Monirh kazemirashed, Ali salarishadi, manijeh sadri, (2019). The Comparison of Bertold Spuler's Views and Opinions with Russian Researchers on the Situation of Religion in Ilkhanid Period, Tarikh, 14(53), 121-139. magiran.com/p2047194
کریم فرجی قرابقلو ، منیره کاظمی راشد، علی سالاری شادی، منیژه صدری، مقایسه آراء و نظریات اشپولر با محققان روس درباره اوضاع دین در دوره ایلخانان. فصلنامه تاریخ، 1398؛ 14(53): 121-139. magiran.com/p2047194
karaim faraji, Monirh kazemirashed, Ali salarishadi, manijeh sadri, The Comparison of Bertold Spuler's Views and Opinions with Russian Researchers on the Situation of Religion in Ilkhanid Period, Tarikh, 2019; 14(53): 121-139. magiran.com/p2047194
کریم فرجی قرابقلو ، منیره کاظمی راشد، علی سالاری شادی، منیژه صدری، "مقایسه آراء و نظریات اشپولر با محققان روس درباره اوضاع دین در دوره ایلخانان"، فصلنامه تاریخ 14، شماره 53 (1398): 121-139. magiran.com/p2047194
karaim faraji, Monirh kazemirashed, Ali salarishadi, manijeh sadri, "The Comparison of Bertold Spuler's Views and Opinions with Russian Researchers on the Situation of Religion in Ilkhanid Period", Tarikh 14, no.53 (2019): 121-139. magiran.com/p2047194
کریم فرجی قرابقلو ، منیره کاظمی راشد، علی سالاری شادی، منیژه صدری، (1398). 'مقایسه آراء و نظریات اشپولر با محققان روس درباره اوضاع دین در دوره ایلخانان'، فصلنامه تاریخ، 14(53)، صص.121-139. magiran.com/p2047194
karaim faraji, Monirh kazemirashed, Ali salarishadi, manijeh sadri, (2019). 'The Comparison of Bertold Spuler's Views and Opinions with Russian Researchers on the Situation of Religion in Ilkhanid Period', Tarikh, 14(53), pp.121-139. magiran.com/p2047194
کریم فرجی قرابقلو ؛ منیره کاظمی راشد؛ علی سالاری شادی؛ منیژه صدری. "مقایسه آراء و نظریات اشپولر با محققان روس درباره اوضاع دین در دوره ایلخانان". فصلنامه تاریخ، 14 ،53 ، 1398، 121-139. magiran.com/p2047194
karaim faraji; Monirh kazemirashed; Ali salarishadi; manijeh sadri. "The Comparison of Bertold Spuler's Views and Opinions with Russian Researchers on the Situation of Religion in Ilkhanid Period", Tarikh, 14, 53, 2019, 121-139. magiran.com/p2047194
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال