ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حبیب الله آیت اللهی، حسین عابددوست، محمود طاووسی، (1398). بررسی مفاهیم نمادین جرعه افشانی، تقدیم جرعه و گل در ایران باستان و تداوم آن در هنر دوره اسلامی، نشریه جامعه شناسی تاریخی، 11(1)، 1-22. magiran.com/p2047203
Habibollah Ayatollahi, Hossein Abeddoust, Mahmoud Tavousi, (2019). The Study of symbolic meanings of pouring win on the ground, presenting gulp and flowers in ancient Persian myth, art and culture with emphasis on ritual Haoma and Lotus , the continuation of the Islamic period art, Social Sciences, 11(1), 1-22. magiran.com/p2047203
حبیب الله آیت اللهی، حسین عابددوست، محمود طاووسی، بررسی مفاهیم نمادین جرعه افشانی، تقدیم جرعه و گل در ایران باستان و تداوم آن در هنر دوره اسلامی. نشریه جامعه شناسی تاریخی، 1398؛ 11(1): 1-22. magiran.com/p2047203
Habibollah Ayatollahi, Hossein Abeddoust, Mahmoud Tavousi, The Study of symbolic meanings of pouring win on the ground, presenting gulp and flowers in ancient Persian myth, art and culture with emphasis on ritual Haoma and Lotus , the continuation of the Islamic period art, Social Sciences, 2019; 11(1): 1-22. magiran.com/p2047203
حبیب الله آیت اللهی، حسین عابددوست، محمود طاووسی، "بررسی مفاهیم نمادین جرعه افشانی، تقدیم جرعه و گل در ایران باستان و تداوم آن در هنر دوره اسلامی"، نشریه جامعه شناسی تاریخی 11، شماره 1 (1398): 1-22. magiran.com/p2047203
Habibollah Ayatollahi, Hossein Abeddoust, Mahmoud Tavousi, "The Study of symbolic meanings of pouring win on the ground, presenting gulp and flowers in ancient Persian myth, art and culture with emphasis on ritual Haoma and Lotus , the continuation of the Islamic period art", Social Sciences 11, no.1 (2019): 1-22. magiran.com/p2047203
حبیب الله آیت اللهی، حسین عابددوست، محمود طاووسی، (1398). 'بررسی مفاهیم نمادین جرعه افشانی، تقدیم جرعه و گل در ایران باستان و تداوم آن در هنر دوره اسلامی'، نشریه جامعه شناسی تاریخی، 11(1)، صص.1-22. magiran.com/p2047203
Habibollah Ayatollahi, Hossein Abeddoust, Mahmoud Tavousi, (2019). 'The Study of symbolic meanings of pouring win on the ground, presenting gulp and flowers in ancient Persian myth, art and culture with emphasis on ritual Haoma and Lotus , the continuation of the Islamic period art', Social Sciences, 11(1), pp.1-22. magiran.com/p2047203
حبیب الله آیت اللهی؛ حسین عابددوست؛ محمود طاووسی. "بررسی مفاهیم نمادین جرعه افشانی، تقدیم جرعه و گل در ایران باستان و تداوم آن در هنر دوره اسلامی". نشریه جامعه شناسی تاریخی، 11 ،1 ، 1398، 1-22. magiran.com/p2047203
Habibollah Ayatollahi; Hossein Abeddoust; Mahmoud Tavousi. "The Study of symbolic meanings of pouring win on the ground, presenting gulp and flowers in ancient Persian myth, art and culture with emphasis on ritual Haoma and Lotus , the continuation of the Islamic period art", Social Sciences, 11, 1, 2019, 1-22. magiran.com/p2047203
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال