ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدعلی اکبری، محمدحسن پورقنبر، (1398). ازدواج زودرس دختران در مناطق شهری ایران طی دهه های چهل و پنجاه شمسی(مطالعه موردی شهر تهران)، نشریه جامعه شناسی تاریخی، 11(1)، 23-44. magiran.com/p2047204
Mohammadali Akbari, Mohammadhassan Pourghanbar, (2019). Early marriage of girls in urban areas of Iran during two decades Forty-fifties (Case Study of Tehran), Social Sciences, 11(1), 23-44. magiran.com/p2047204
محمدعلی اکبری، محمدحسن پورقنبر، ازدواج زودرس دختران در مناطق شهری ایران طی دهه های چهل و پنجاه شمسی(مطالعه موردی شهر تهران). نشریه جامعه شناسی تاریخی، 1398؛ 11(1): 23-44. magiran.com/p2047204
Mohammadali Akbari, Mohammadhassan Pourghanbar, Early marriage of girls in urban areas of Iran during two decades Forty-fifties (Case Study of Tehran), Social Sciences, 2019; 11(1): 23-44. magiran.com/p2047204
محمدعلی اکبری، محمدحسن پورقنبر، "ازدواج زودرس دختران در مناطق شهری ایران طی دهه های چهل و پنجاه شمسی(مطالعه موردی شهر تهران)"، نشریه جامعه شناسی تاریخی 11، شماره 1 (1398): 23-44. magiran.com/p2047204
Mohammadali Akbari, Mohammadhassan Pourghanbar, "Early marriage of girls in urban areas of Iran during two decades Forty-fifties (Case Study of Tehran)", Social Sciences 11, no.1 (2019): 23-44. magiran.com/p2047204
محمدعلی اکبری، محمدحسن پورقنبر، (1398). 'ازدواج زودرس دختران در مناطق شهری ایران طی دهه های چهل و پنجاه شمسی(مطالعه موردی شهر تهران)'، نشریه جامعه شناسی تاریخی، 11(1)، صص.23-44. magiran.com/p2047204
Mohammadali Akbari, Mohammadhassan Pourghanbar, (2019). 'Early marriage of girls in urban areas of Iran during two decades Forty-fifties (Case Study of Tehran)', Social Sciences, 11(1), pp.23-44. magiran.com/p2047204
محمدعلی اکبری؛ محمدحسن پورقنبر. "ازدواج زودرس دختران در مناطق شهری ایران طی دهه های چهل و پنجاه شمسی(مطالعه موردی شهر تهران)". نشریه جامعه شناسی تاریخی، 11 ،1 ، 1398، 23-44. magiran.com/p2047204
Mohammadali Akbari; Mohammadhassan Pourghanbar. "Early marriage of girls in urban areas of Iran during two decades Forty-fifties (Case Study of Tehran)", Social Sciences, 11, 1, 2019, 23-44. magiran.com/p2047204
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال