ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد ملکی، (1398). بررسی علل و ماهیت شورش مصر در نخستین دوره سلطه هخامنشیان (525 402 ق.م.)، نشریه جامعه شناسی تاریخی، 11(1)، 171-200. magiran.com/p2047211
Mohammad Maleki, (2019). Study of the causes and nature of the Egyptian rebellion in the first Achaemenid period (402-525 BC), Social Sciences, 11(1), 171-200. magiran.com/p2047211
محمد ملکی، بررسی علل و ماهیت شورش مصر در نخستین دوره سلطه هخامنشیان (525 402 ق.م.). نشریه جامعه شناسی تاریخی، 1398؛ 11(1): 171-200. magiran.com/p2047211
Mohammad Maleki, Study of the causes and nature of the Egyptian rebellion in the first Achaemenid period (402-525 BC), Social Sciences, 2019; 11(1): 171-200. magiran.com/p2047211
محمد ملکی، "بررسی علل و ماهیت شورش مصر در نخستین دوره سلطه هخامنشیان (525 402 ق.م.)"، نشریه جامعه شناسی تاریخی 11، شماره 1 (1398): 171-200. magiran.com/p2047211
Mohammad Maleki, "Study of the causes and nature of the Egyptian rebellion in the first Achaemenid period (402-525 BC)", Social Sciences 11, no.1 (2019): 171-200. magiran.com/p2047211
محمد ملکی، (1398). 'بررسی علل و ماهیت شورش مصر در نخستین دوره سلطه هخامنشیان (525 402 ق.م.)'، نشریه جامعه شناسی تاریخی، 11(1)، صص.171-200. magiran.com/p2047211
Mohammad Maleki, (2019). 'Study of the causes and nature of the Egyptian rebellion in the first Achaemenid period (402-525 BC)', Social Sciences, 11(1), pp.171-200. magiran.com/p2047211
محمد ملکی. "بررسی علل و ماهیت شورش مصر در نخستین دوره سلطه هخامنشیان (525 402 ق.م.)". نشریه جامعه شناسی تاریخی، 11 ،1 ، 1398، 171-200. magiran.com/p2047211
Mohammad Maleki. "Study of the causes and nature of the Egyptian rebellion in the first Achaemenid period (402-525 BC)", Social Sciences, 11, 1, 2019, 171-200. magiran.com/p2047211
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال