ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مصطفی دهقانی، خالد اصلانی، عباس امان الهی، غلامرضا رجبی، (1398). اثربخشی زوج درمانی متمرکز بر هیجان مبتنی بر مدل درمان آسیب دلبستگی بر بخشش در زنهای آسیب دیده از خیانت زناشویی، نشریه مشاوره و روان درمانی خانواده، 9(1)، 143-160. magiran.com/p2047217
Mostafa Dehghani, Khaled Aslani, Abbas Amanelahi, Gholamreza Rajabi, (2019). The effectiveness of emotionally focused couples therapy based on attachment injury resolution model on forgiveness among the injured women with marital infidelity, Journal of Family Counseling & Psychotherapy, 9(1), 143-160. magiran.com/p2047217
مصطفی دهقانی، خالد اصلانی، عباس امان الهی، غلامرضا رجبی، اثربخشی زوج درمانی متمرکز بر هیجان مبتنی بر مدل درمان آسیب دلبستگی بر بخشش در زنهای آسیب دیده از خیانت زناشویی. نشریه مشاوره و روان درمانی خانواده، 1398؛ 9(1): 143-160. magiran.com/p2047217
Mostafa Dehghani, Khaled Aslani, Abbas Amanelahi, Gholamreza Rajabi, The effectiveness of emotionally focused couples therapy based on attachment injury resolution model on forgiveness among the injured women with marital infidelity, Journal of Family Counseling & Psychotherapy, 2019; 9(1): 143-160. magiran.com/p2047217
مصطفی دهقانی، خالد اصلانی، عباس امان الهی، غلامرضا رجبی، "اثربخشی زوج درمانی متمرکز بر هیجان مبتنی بر مدل درمان آسیب دلبستگی بر بخشش در زنهای آسیب دیده از خیانت زناشویی"، نشریه مشاوره و روان درمانی خانواده 9، شماره 1 (1398): 143-160. magiran.com/p2047217
Mostafa Dehghani, Khaled Aslani, Abbas Amanelahi, Gholamreza Rajabi, "The effectiveness of emotionally focused couples therapy based on attachment injury resolution model on forgiveness among the injured women with marital infidelity", Journal of Family Counseling & Psychotherapy 9, no.1 (2019): 143-160. magiran.com/p2047217
مصطفی دهقانی، خالد اصلانی، عباس امان الهی، غلامرضا رجبی، (1398). 'اثربخشی زوج درمانی متمرکز بر هیجان مبتنی بر مدل درمان آسیب دلبستگی بر بخشش در زنهای آسیب دیده از خیانت زناشویی'، نشریه مشاوره و روان درمانی خانواده، 9(1)، صص.143-160. magiran.com/p2047217
Mostafa Dehghani, Khaled Aslani, Abbas Amanelahi, Gholamreza Rajabi, (2019). 'The effectiveness of emotionally focused couples therapy based on attachment injury resolution model on forgiveness among the injured women with marital infidelity', Journal of Family Counseling & Psychotherapy, 9(1), pp.143-160. magiran.com/p2047217
مصطفی دهقانی؛ خالد اصلانی؛ عباس امان الهی؛ غلامرضا رجبی. "اثربخشی زوج درمانی متمرکز بر هیجان مبتنی بر مدل درمان آسیب دلبستگی بر بخشش در زنهای آسیب دیده از خیانت زناشویی". نشریه مشاوره و روان درمانی خانواده، 9 ،1 ، 1398، 143-160. magiran.com/p2047217
Mostafa Dehghani; Khaled Aslani; Abbas Amanelahi; Gholamreza Rajabi. "The effectiveness of emotionally focused couples therapy based on attachment injury resolution model on forgiveness among the injured women with marital infidelity", Journal of Family Counseling & Psychotherapy, 9, 1, 2019, 143-160. magiran.com/p2047217
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال