ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید محمد تنکابنی، امین هنرمند، (1398). تحلیل قطعه «هفت خوان» اثر بهزاد رنجبران با تمرکز بر نحوه ایجاد وحدت و تنوع، نشریه هنرهای نمایشی و موسیقی، 24(63)، 13-26. magiran.com/p2047219
Seyyed Mohammad Tonkaboni, Amin Honarmand , (2019). A study of Behzad Ranjbaran's "Seven Passages" with focus on elements of cohesion and diversity, Honar-Ha-Ye-Ziba: Honar-Ha-Ye Mosighi Va Namayeshi, 24(63), 13-26. magiran.com/p2047219
سید محمد تنکابنی، امین هنرمند، تحلیل قطعه «هفت خوان» اثر بهزاد رنجبران با تمرکز بر نحوه ایجاد وحدت و تنوع. نشریه هنرهای نمایشی و موسیقی، 1398؛ 24(63): 13-26. magiran.com/p2047219
Seyyed Mohammad Tonkaboni, Amin Honarmand , A study of Behzad Ranjbaran's "Seven Passages" with focus on elements of cohesion and diversity, Honar-Ha-Ye-Ziba: Honar-Ha-Ye Mosighi Va Namayeshi, 2019; 24(63): 13-26. magiran.com/p2047219
سید محمد تنکابنی، امین هنرمند، "تحلیل قطعه «هفت خوان» اثر بهزاد رنجبران با تمرکز بر نحوه ایجاد وحدت و تنوع"، نشریه هنرهای نمایشی و موسیقی 24، شماره 63 (1398): 13-26. magiran.com/p2047219
Seyyed Mohammad Tonkaboni, Amin Honarmand , "A study of Behzad Ranjbaran's "Seven Passages" with focus on elements of cohesion and diversity", Honar-Ha-Ye-Ziba: Honar-Ha-Ye Mosighi Va Namayeshi 24, no.63 (2019): 13-26. magiran.com/p2047219
سید محمد تنکابنی، امین هنرمند، (1398). 'تحلیل قطعه «هفت خوان» اثر بهزاد رنجبران با تمرکز بر نحوه ایجاد وحدت و تنوع'، نشریه هنرهای نمایشی و موسیقی، 24(63)، صص.13-26. magiran.com/p2047219
Seyyed Mohammad Tonkaboni, Amin Honarmand , (2019). 'A study of Behzad Ranjbaran's "Seven Passages" with focus on elements of cohesion and diversity', Honar-Ha-Ye-Ziba: Honar-Ha-Ye Mosighi Va Namayeshi, 24(63), pp.13-26. magiran.com/p2047219
سید محمد تنکابنی؛ امین هنرمند. "تحلیل قطعه «هفت خوان» اثر بهزاد رنجبران با تمرکز بر نحوه ایجاد وحدت و تنوع". نشریه هنرهای نمایشی و موسیقی، 24 ،63 ، 1398، 13-26. magiran.com/p2047219
Seyyed Mohammad Tonkaboni; Amin Honarmand . "A study of Behzad Ranjbaran's "Seven Passages" with focus on elements of cohesion and diversity", Honar-Ha-Ye-Ziba: Honar-Ha-Ye Mosighi Va Namayeshi, 24, 63, 2019, 13-26. magiran.com/p2047219
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال