ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احسانی موسوی خلخالی، (1398). متن فلسفی تازه ای از یحیی بن عدی : تکمله ای بر «فهرست توصیفی» اندرس، نشریه آینه پژوهش، 30(2)، 97-111. magiran.com/p2047279
Ehsān Musavi Khalkháli, (2019). A New Philosophical Script from Yaḥyá ibn ʿAdī, A Complement to Endress’s Analytical Inventory, , 30(2), 97-111. magiran.com/p2047279
احسانی موسوی خلخالی، متن فلسفی تازه ای از یحیی بن عدی : تکمله ای بر «فهرست توصیفی» اندرس. نشریه آینه پژوهش، 1398؛ 30(2): 97-111. magiran.com/p2047279
Ehsān Musavi Khalkháli, A New Philosophical Script from Yaḥyá ibn ʿAdī, A Complement to Endress’s Analytical Inventory, , 2019; 30(2): 97-111. magiran.com/p2047279
احسانی موسوی خلخالی، "متن فلسفی تازه ای از یحیی بن عدی : تکمله ای بر «فهرست توصیفی» اندرس"، نشریه آینه پژوهش 30، شماره 2 (1398): 97-111. magiran.com/p2047279
Ehsān Musavi Khalkháli, "A New Philosophical Script from Yaḥyá ibn ʿAdī, A Complement to Endress’s Analytical Inventory", 30, no.2 (2019): 97-111. magiran.com/p2047279
احسانی موسوی خلخالی، (1398). 'متن فلسفی تازه ای از یحیی بن عدی : تکمله ای بر «فهرست توصیفی» اندرس'، نشریه آینه پژوهش، 30(2)، صص.97-111. magiran.com/p2047279
Ehsān Musavi Khalkháli, (2019). 'A New Philosophical Script from Yaḥyá ibn ʿAdī, A Complement to Endress’s Analytical Inventory', , 30(2), pp.97-111. magiran.com/p2047279
احسانی موسوی خلخالی. "متن فلسفی تازه ای از یحیی بن عدی : تکمله ای بر «فهرست توصیفی» اندرس". نشریه آینه پژوهش، 30 ،2 ، 1398، 97-111. magiran.com/p2047279
Ehsān Musavi Khalkháli. "A New Philosophical Script from Yaḥyá ibn ʿAdī, A Complement to Endress’s Analytical Inventory", , 30, 2, 2019, 97-111. magiran.com/p2047279
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال