ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی مرادی، محمود گودرزی، محمد سررشته داری، اکبر جابری، (1397). ارتباط استرس و رضایت شغلی روزنامه نگاران ورزشی، مجله پژوهش در مدیریت ورزشی، 1(3)، 19-34. magiran.com/p2047298
Mahdi Moradi , Mahmood Goudarzi, Mohammad Sarreshtehdari, Akbar Jaberi, (2018). The Relationship between Stress and Job Satisfaction of Sports Journalists, , 1(3), 19-34. magiran.com/p2047298
مهدی مرادی، محمود گودرزی، محمد سررشته داری، اکبر جابری، ارتباط استرس و رضایت شغلی روزنامه نگاران ورزشی. مجله پژوهش در مدیریت ورزشی، 1397؛ 1(3): 19-34. magiran.com/p2047298
Mahdi Moradi , Mahmood Goudarzi, Mohammad Sarreshtehdari, Akbar Jaberi, The Relationship between Stress and Job Satisfaction of Sports Journalists, , 2018; 1(3): 19-34. magiran.com/p2047298
مهدی مرادی، محمود گودرزی، محمد سررشته داری، اکبر جابری، "ارتباط استرس و رضایت شغلی روزنامه نگاران ورزشی"، مجله پژوهش در مدیریت ورزشی 1، شماره 3 (1397): 19-34. magiran.com/p2047298
Mahdi Moradi , Mahmood Goudarzi, Mohammad Sarreshtehdari, Akbar Jaberi, "The Relationship between Stress and Job Satisfaction of Sports Journalists", 1, no.3 (2018): 19-34. magiran.com/p2047298
مهدی مرادی، محمود گودرزی، محمد سررشته داری، اکبر جابری، (1397). 'ارتباط استرس و رضایت شغلی روزنامه نگاران ورزشی'، مجله پژوهش در مدیریت ورزشی، 1(3)، صص.19-34. magiran.com/p2047298
Mahdi Moradi , Mahmood Goudarzi, Mohammad Sarreshtehdari, Akbar Jaberi, (2018). 'The Relationship between Stress and Job Satisfaction of Sports Journalists', , 1(3), pp.19-34. magiran.com/p2047298
مهدی مرادی؛ محمود گودرزی؛ محمد سررشته داری؛ اکبر جابری. "ارتباط استرس و رضایت شغلی روزنامه نگاران ورزشی". مجله پژوهش در مدیریت ورزشی، 1 ،3 ، 1397، 19-34. magiran.com/p2047298
Mahdi Moradi ; Mahmood Goudarzi; Mohammad Sarreshtehdari; Akbar Jaberi. "The Relationship between Stress and Job Satisfaction of Sports Journalists", , 1, 3, 2018, 19-34. magiran.com/p2047298
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال