ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مرتضی لامعی، علی حسن پور ، (1398). ارزیابی مقادیر سرمی هاپتوگلوبین و آمیلوئید A سرمی در اسبهای مبتلا به پیروپلاسموزیس، فصلنامه پاتوبیولوژی مقایسه ای، 16(65)، 2835-2840. magiran.com/p2047374
Lameei M, Hassanpour A, (2019). Evaluation of serum concentration of haptoglobin and amyloid A in the horses with piroplasmosis, Journal of Comparative Pathobiology, 16(65), 2835-2840. magiran.com/p2047374
مرتضی لامعی، علی حسن پور ، ارزیابی مقادیر سرمی هاپتوگلوبین و آمیلوئید A سرمی در اسبهای مبتلا به پیروپلاسموزیس. فصلنامه پاتوبیولوژی مقایسه ای، 1398؛ 16(65): 2835-2840. magiran.com/p2047374
Lameei M, Hassanpour A, Evaluation of serum concentration of haptoglobin and amyloid A in the horses with piroplasmosis, Journal of Comparative Pathobiology, 2019; 16(65): 2835-2840. magiran.com/p2047374
مرتضی لامعی، علی حسن پور ، "ارزیابی مقادیر سرمی هاپتوگلوبین و آمیلوئید A سرمی در اسبهای مبتلا به پیروپلاسموزیس"، فصلنامه پاتوبیولوژی مقایسه ای 16، شماره 65 (1398): 2835-2840. magiran.com/p2047374
Lameei M, Hassanpour A, "Evaluation of serum concentration of haptoglobin and amyloid A in the horses with piroplasmosis", Journal of Comparative Pathobiology 16, no.65 (2019): 2835-2840. magiran.com/p2047374
مرتضی لامعی، علی حسن پور ، (1398). 'ارزیابی مقادیر سرمی هاپتوگلوبین و آمیلوئید A سرمی در اسبهای مبتلا به پیروپلاسموزیس'، فصلنامه پاتوبیولوژی مقایسه ای، 16(65)، صص.2835-2840. magiran.com/p2047374
Lameei M, Hassanpour A, (2019). 'Evaluation of serum concentration of haptoglobin and amyloid A in the horses with piroplasmosis', Journal of Comparative Pathobiology, 16(65), pp.2835-2840. magiran.com/p2047374
مرتضی لامعی؛ علی حسن پور . "ارزیابی مقادیر سرمی هاپتوگلوبین و آمیلوئید A سرمی در اسبهای مبتلا به پیروپلاسموزیس". فصلنامه پاتوبیولوژی مقایسه ای، 16 ،65 ، 1398، 2835-2840. magiran.com/p2047374
Lameei M; Hassanpour A. "Evaluation of serum concentration of haptoglobin and amyloid A in the horses with piroplasmosis", Journal of Comparative Pathobiology, 16, 65, 2019, 2835-2840. magiran.com/p2047374
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال