ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نرگس رحمانی، مهناز استکی، بهشته نیوشا، (1398). اثربخشی صدادرمانی به روش توماتیس بر کارکردهای اجرایی دانش آموزان دارای مشکلات خواندن در سال تحصیلی 97-1396 تهران، فصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی، 8(3)، 34-44. magiran.com/p2047413
N Rahmani, M Estaki , B Niusha, (2019). The Effectiveness of Sound Therapy by Tomatis Method on Executive Functions in Dyslexic Students in Academic Years 2018-19 in Tehran, The Journal of Paramedical Science and Rehabilitation, 8(3), 34-44. magiran.com/p2047413
نرگس رحمانی، مهناز استکی، بهشته نیوشا، اثربخشی صدادرمانی به روش توماتیس بر کارکردهای اجرایی دانش آموزان دارای مشکلات خواندن در سال تحصیلی 97-1396 تهران. فصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی، 1398؛ 8(3): 34-44. magiran.com/p2047413
N Rahmani, M Estaki , B Niusha, The Effectiveness of Sound Therapy by Tomatis Method on Executive Functions in Dyslexic Students in Academic Years 2018-19 in Tehran, The Journal of Paramedical Science and Rehabilitation, 2019; 8(3): 34-44. magiran.com/p2047413
نرگس رحمانی، مهناز استکی، بهشته نیوشا، "اثربخشی صدادرمانی به روش توماتیس بر کارکردهای اجرایی دانش آموزان دارای مشکلات خواندن در سال تحصیلی 97-1396 تهران"، فصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی 8، شماره 3 (1398): 34-44. magiran.com/p2047413
N Rahmani, M Estaki , B Niusha, "The Effectiveness of Sound Therapy by Tomatis Method on Executive Functions in Dyslexic Students in Academic Years 2018-19 in Tehran", The Journal of Paramedical Science and Rehabilitation 8, no.3 (2019): 34-44. magiran.com/p2047413
نرگس رحمانی، مهناز استکی، بهشته نیوشا، (1398). 'اثربخشی صدادرمانی به روش توماتیس بر کارکردهای اجرایی دانش آموزان دارای مشکلات خواندن در سال تحصیلی 97-1396 تهران'، فصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی، 8(3)، صص.34-44. magiran.com/p2047413
N Rahmani, M Estaki , B Niusha, (2019). 'The Effectiveness of Sound Therapy by Tomatis Method on Executive Functions in Dyslexic Students in Academic Years 2018-19 in Tehran', The Journal of Paramedical Science and Rehabilitation, 8(3), pp.34-44. magiran.com/p2047413
نرگس رحمانی؛ مهناز استکی؛ بهشته نیوشا. "اثربخشی صدادرمانی به روش توماتیس بر کارکردهای اجرایی دانش آموزان دارای مشکلات خواندن در سال تحصیلی 97-1396 تهران". فصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی، 8 ،3 ، 1398، 34-44. magiran.com/p2047413
N Rahmani; M Estaki ; B Niusha. "The Effectiveness of Sound Therapy by Tomatis Method on Executive Functions in Dyslexic Students in Academic Years 2018-19 in Tehran", The Journal of Paramedical Science and Rehabilitation, 8, 3, 2019, 34-44. magiran.com/p2047413
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال