ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ساناز فرهادفر، منصوره کشاورزی، علیرضا لادن مقدم، ناصر بوذری، داریوش اتشکار، (1398). بررسی تحمل به سرمازدگی زمستانه در گیلاس و ارتباط آن با نشت یونیو برخی صفات مورفولوژیک، مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی، 9(3)، 1-11. magiran.com/p2047453
S. Farhadfar, M. Keshavarzi, A. Ladan, N. Bouzari, D. Atashkar, (2019). Winter Cold Tolerance in Cherry (Prunus avium) and Its Association with Electrical Conductivity and a Number of Morphological Traits, Journal of Crop production and processing, 9(3), 1-11. magiran.com/p2047453
ساناز فرهادفر، منصوره کشاورزی، علیرضا لادن مقدم، ناصر بوذری، داریوش اتشکار، بررسی تحمل به سرمازدگی زمستانه در گیلاس و ارتباط آن با نشت یونیو برخی صفات مورفولوژیک. مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی، 1398؛ 9(3): 1-11. magiran.com/p2047453
S. Farhadfar, M. Keshavarzi, A. Ladan, N. Bouzari, D. Atashkar, Winter Cold Tolerance in Cherry (Prunus avium) and Its Association with Electrical Conductivity and a Number of Morphological Traits, Journal of Crop production and processing, 2019; 9(3): 1-11. magiran.com/p2047453
ساناز فرهادفر، منصوره کشاورزی، علیرضا لادن مقدم، ناصر بوذری، داریوش اتشکار، "بررسی تحمل به سرمازدگی زمستانه در گیلاس و ارتباط آن با نشت یونیو برخی صفات مورفولوژیک"، مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی 9، شماره 3 (1398): 1-11. magiran.com/p2047453
S. Farhadfar, M. Keshavarzi, A. Ladan, N. Bouzari, D. Atashkar, "Winter Cold Tolerance in Cherry (Prunus avium) and Its Association with Electrical Conductivity and a Number of Morphological Traits", Journal of Crop production and processing 9, no.3 (2019): 1-11. magiran.com/p2047453
ساناز فرهادفر، منصوره کشاورزی، علیرضا لادن مقدم، ناصر بوذری، داریوش اتشکار، (1398). 'بررسی تحمل به سرمازدگی زمستانه در گیلاس و ارتباط آن با نشت یونیو برخی صفات مورفولوژیک'، مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی، 9(3)، صص.1-11. magiran.com/p2047453
S. Farhadfar, M. Keshavarzi, A. Ladan, N. Bouzari, D. Atashkar, (2019). 'Winter Cold Tolerance in Cherry (Prunus avium) and Its Association with Electrical Conductivity and a Number of Morphological Traits', Journal of Crop production and processing, 9(3), pp.1-11. magiran.com/p2047453
ساناز فرهادفر؛ منصوره کشاورزی؛ علیرضا لادن مقدم؛ ناصر بوذری؛ داریوش اتشکار. "بررسی تحمل به سرمازدگی زمستانه در گیلاس و ارتباط آن با نشت یونیو برخی صفات مورفولوژیک". مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی، 9 ،3 ، 1398، 1-11. magiran.com/p2047453
S. Farhadfar; M. Keshavarzi; A. Ladan; N. Bouzari; D. Atashkar. "Winter Cold Tolerance in Cherry (Prunus avium) and Its Association with Electrical Conductivity and a Number of Morphological Traits", Journal of Crop production and processing, 9, 3, 2019, 1-11. magiran.com/p2047453
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال