ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
صفورا انصاری، سید عبدالرضا کاظمینی، (1398). پاسخ بلال کوچک (Baby corn) هیبرید KSC403 به سطوح مختلف تراکم و آرایش کاشت، مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی، 9(3)، 13-25. magiran.com/p2047454
S. Ansari, S. A. Kazemeini, (2019). Response of Baby Corn KSC 403 to Varied Levelsof Planting Density and Pattern, Journal of Crop production and processing, 9(3), 13-25. magiran.com/p2047454
صفورا انصاری، سید عبدالرضا کاظمینی، پاسخ بلال کوچک (Baby corn) هیبرید KSC403 به سطوح مختلف تراکم و آرایش کاشت. مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی، 1398؛ 9(3): 13-25. magiran.com/p2047454
S. Ansari, S. A. Kazemeini, Response of Baby Corn KSC 403 to Varied Levelsof Planting Density and Pattern, Journal of Crop production and processing, 2019; 9(3): 13-25. magiran.com/p2047454
صفورا انصاری، سید عبدالرضا کاظمینی، "پاسخ بلال کوچک (Baby corn) هیبرید KSC403 به سطوح مختلف تراکم و آرایش کاشت"، مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی 9، شماره 3 (1398): 13-25. magiran.com/p2047454
S. Ansari, S. A. Kazemeini, "Response of Baby Corn KSC 403 to Varied Levelsof Planting Density and Pattern", Journal of Crop production and processing 9, no.3 (2019): 13-25. magiran.com/p2047454
صفورا انصاری، سید عبدالرضا کاظمینی، (1398). 'پاسخ بلال کوچک (Baby corn) هیبرید KSC403 به سطوح مختلف تراکم و آرایش کاشت'، مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی، 9(3)، صص.13-25. magiran.com/p2047454
S. Ansari, S. A. Kazemeini, (2019). 'Response of Baby Corn KSC 403 to Varied Levelsof Planting Density and Pattern', Journal of Crop production and processing, 9(3), pp.13-25. magiran.com/p2047454
صفورا انصاری؛ سید عبدالرضا کاظمینی. "پاسخ بلال کوچک (Baby corn) هیبرید KSC403 به سطوح مختلف تراکم و آرایش کاشت". مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی، 9 ،3 ، 1398، 13-25. magiran.com/p2047454
S. Ansari; S. A. Kazemeini. "Response of Baby Corn KSC 403 to Varied Levelsof Planting Density and Pattern", Journal of Crop production and processing, 9, 3, 2019, 13-25. magiran.com/p2047454
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال