ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حاتم شکری، عباس صمدی، (1398). نقش بی تفاوتی کارکنان به سازمان بر بالندگی سازمانی (مورد مطالعه: صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر)، فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، 3(18)، 75-86. magiran.com/p2047655
Hatam Shokri, Abbas Samadi, (2019). The Role of Personnel Indifference to Organization on Organizational Development (Case Study: Farmers, Rural and Tribal Social Insurance Fund), Journal of New research approaches in management and accounting, 3(18), 75-86. magiran.com/p2047655
حاتم شکری، عباس صمدی، نقش بی تفاوتی کارکنان به سازمان بر بالندگی سازمانی (مورد مطالعه: صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر). فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، 1398؛ 3(18): 75-86. magiran.com/p2047655
Hatam Shokri, Abbas Samadi, The Role of Personnel Indifference to Organization on Organizational Development (Case Study: Farmers, Rural and Tribal Social Insurance Fund), Journal of New research approaches in management and accounting, 2019; 3(18): 75-86. magiran.com/p2047655
حاتم شکری، عباس صمدی، "نقش بی تفاوتی کارکنان به سازمان بر بالندگی سازمانی (مورد مطالعه: صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر)"، فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری 3، شماره 18 (1398): 75-86. magiran.com/p2047655
Hatam Shokri, Abbas Samadi, "The Role of Personnel Indifference to Organization on Organizational Development (Case Study: Farmers, Rural and Tribal Social Insurance Fund)", Journal of New research approaches in management and accounting 3, no.18 (2019): 75-86. magiran.com/p2047655
حاتم شکری، عباس صمدی، (1398). 'نقش بی تفاوتی کارکنان به سازمان بر بالندگی سازمانی (مورد مطالعه: صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر)'، فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، 3(18)، صص.75-86. magiran.com/p2047655
Hatam Shokri, Abbas Samadi, (2019). 'The Role of Personnel Indifference to Organization on Organizational Development (Case Study: Farmers, Rural and Tribal Social Insurance Fund)', Journal of New research approaches in management and accounting, 3(18), pp.75-86. magiran.com/p2047655
حاتم شکری؛ عباس صمدی. "نقش بی تفاوتی کارکنان به سازمان بر بالندگی سازمانی (مورد مطالعه: صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر)". فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، 3 ،18 ، 1398، 75-86. magiran.com/p2047655
Hatam Shokri; Abbas Samadi. "The Role of Personnel Indifference to Organization on Organizational Development (Case Study: Farmers, Rural and Tribal Social Insurance Fund)", Journal of New research approaches in management and accounting, 3, 18, 2019, 75-86. magiran.com/p2047655
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال