ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم جان بزرگی، مژده خواجه لندی، (1398). مقایسه تغییرات سطوح هورمونی تستوسترون و کورتیزول متعاقب تمرین مقاومتی با و بدون محدودیت جریان خون در ورزشکاران دختر، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 41(5)، 25-33. magiran.com/p2047661
Maryam Janbozorgi, Mojdeh Khajehlandi, (2020). Comparsion the changes in hormonal levels of testosterone and cortisol following resistance training with and without blood flow restriction in female athletes, Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 41(5), 25-33. magiran.com/p2047661
مریم جان بزرگی، مژده خواجه لندی، مقایسه تغییرات سطوح هورمونی تستوسترون و کورتیزول متعاقب تمرین مقاومتی با و بدون محدودیت جریان خون در ورزشکاران دختر. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 1398؛ 41(5): 25-33. magiran.com/p2047661
Maryam Janbozorgi, Mojdeh Khajehlandi, Comparsion the changes in hormonal levels of testosterone and cortisol following resistance training with and without blood flow restriction in female athletes, Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 2020; 41(5): 25-33. magiran.com/p2047661
مریم جان بزرگی، مژده خواجه لندی، "مقایسه تغییرات سطوح هورمونی تستوسترون و کورتیزول متعاقب تمرین مقاومتی با و بدون محدودیت جریان خون در ورزشکاران دختر"، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز 41، شماره 5 (1398): 25-33. magiran.com/p2047661
Maryam Janbozorgi, Mojdeh Khajehlandi, "Comparsion the changes in hormonal levels of testosterone and cortisol following resistance training with and without blood flow restriction in female athletes", Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service 41, no.5 (2020): 25-33. magiran.com/p2047661
مریم جان بزرگی، مژده خواجه لندی، (1398). 'مقایسه تغییرات سطوح هورمونی تستوسترون و کورتیزول متعاقب تمرین مقاومتی با و بدون محدودیت جریان خون در ورزشکاران دختر'، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 41(5)، صص.25-33. magiran.com/p2047661
Maryam Janbozorgi, Mojdeh Khajehlandi, (2020). 'Comparsion the changes in hormonal levels of testosterone and cortisol following resistance training with and without blood flow restriction in female athletes', Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 41(5), pp.25-33. magiran.com/p2047661
مریم جان بزرگی؛ مژده خواجه لندی. "مقایسه تغییرات سطوح هورمونی تستوسترون و کورتیزول متعاقب تمرین مقاومتی با و بدون محدودیت جریان خون در ورزشکاران دختر". مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 41 ،5 ، 1398، 25-33. magiran.com/p2047661
Maryam Janbozorgi; Mojdeh Khajehlandi. "Comparsion the changes in hormonal levels of testosterone and cortisol following resistance training with and without blood flow restriction in female athletes", Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 41, 5, 2020, 25-33. magiran.com/p2047661
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال