ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زینب خانجانی، تورج هاشمی، مجید محمود علیلو، پریا فاروقی، (1398). اثربخشی روش درمانی AEBT بر کاهش نشانه های کندن مو و پوست متمرکز و اتوماتیک در نوجوانان، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 41(5)، 34-43. magiran.com/p2047664
Zeynab Khanjani, Touraj Hashemi, Majied Mahmoud Aliloo, Paria Faroughi, (2020). The Effectiveness of AEBT Therapy on Reducing Symptoms of focused and automatic Trichotillomania and Skin picking in Adolescents with three-month Follow-up, Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 41(5), 34-43. magiran.com/p2047664
زینب خانجانی، تورج هاشمی، مجید محمود علیلو، پریا فاروقی، اثربخشی روش درمانی AEBT بر کاهش نشانه های کندن مو و پوست متمرکز و اتوماتیک در نوجوانان. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 1398؛ 41(5): 34-43. magiran.com/p2047664
Zeynab Khanjani, Touraj Hashemi, Majied Mahmoud Aliloo, Paria Faroughi, The Effectiveness of AEBT Therapy on Reducing Symptoms of focused and automatic Trichotillomania and Skin picking in Adolescents with three-month Follow-up, Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 2020; 41(5): 34-43. magiran.com/p2047664
زینب خانجانی، تورج هاشمی، مجید محمود علیلو، پریا فاروقی، "اثربخشی روش درمانی AEBT بر کاهش نشانه های کندن مو و پوست متمرکز و اتوماتیک در نوجوانان"، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز 41، شماره 5 (1398): 34-43. magiran.com/p2047664
Zeynab Khanjani, Touraj Hashemi, Majied Mahmoud Aliloo, Paria Faroughi, "The Effectiveness of AEBT Therapy on Reducing Symptoms of focused and automatic Trichotillomania and Skin picking in Adolescents with three-month Follow-up", Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service 41, no.5 (2020): 34-43. magiran.com/p2047664
زینب خانجانی، تورج هاشمی، مجید محمود علیلو، پریا فاروقی، (1398). 'اثربخشی روش درمانی AEBT بر کاهش نشانه های کندن مو و پوست متمرکز و اتوماتیک در نوجوانان'، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 41(5)، صص.34-43. magiran.com/p2047664
Zeynab Khanjani, Touraj Hashemi, Majied Mahmoud Aliloo, Paria Faroughi, (2020). 'The Effectiveness of AEBT Therapy on Reducing Symptoms of focused and automatic Trichotillomania and Skin picking in Adolescents with three-month Follow-up', Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 41(5), pp.34-43. magiran.com/p2047664
زینب خانجانی؛ تورج هاشمی؛ مجید محمود علیلو؛ پریا فاروقی. "اثربخشی روش درمانی AEBT بر کاهش نشانه های کندن مو و پوست متمرکز و اتوماتیک در نوجوانان". مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 41 ،5 ، 1398، 34-43. magiran.com/p2047664
Zeynab Khanjani; Touraj Hashemi; Majied Mahmoud Aliloo; Paria Faroughi. "The Effectiveness of AEBT Therapy on Reducing Symptoms of focused and automatic Trichotillomania and Skin picking in Adolescents with three-month Follow-up", Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 41, 5, 2020, 34-43. magiran.com/p2047664
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال