ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امیر خسروی، (1398). اثر عصاره آبی زعفران بر توان هوازی بیشینه، پراکسیداسیون لیپیدی و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام سرم مردان جوان ورزشکار متعاقب یک وهله سونای منتهی به کاهش 4 درصدی وزن بدن، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 41(5)، 44-55. magiran.com/p2047668
Amir khosravi, , (2020). The Effect of Saffron Aqueous Extracts on Maximal Oxygen Uptake, Serum Lipid Peroxidation and Total Antioxidant Capacity of Young men athlete following a single Sauna leads to a 4 percent body weight loss, Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 41(5), 44-55. magiran.com/p2047668
امیر خسروی، اثر عصاره آبی زعفران بر توان هوازی بیشینه، پراکسیداسیون لیپیدی و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام سرم مردان جوان ورزشکار متعاقب یک وهله سونای منتهی به کاهش 4 درصدی وزن بدن. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 1398؛ 41(5): 44-55. magiran.com/p2047668
Amir khosravi, , The Effect of Saffron Aqueous Extracts on Maximal Oxygen Uptake, Serum Lipid Peroxidation and Total Antioxidant Capacity of Young men athlete following a single Sauna leads to a 4 percent body weight loss, Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 2020; 41(5): 44-55. magiran.com/p2047668
امیر خسروی، "اثر عصاره آبی زعفران بر توان هوازی بیشینه، پراکسیداسیون لیپیدی و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام سرم مردان جوان ورزشکار متعاقب یک وهله سونای منتهی به کاهش 4 درصدی وزن بدن"، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز 41، شماره 5 (1398): 44-55. magiran.com/p2047668
Amir khosravi, , "The Effect of Saffron Aqueous Extracts on Maximal Oxygen Uptake, Serum Lipid Peroxidation and Total Antioxidant Capacity of Young men athlete following a single Sauna leads to a 4 percent body weight loss", Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service 41, no.5 (2020): 44-55. magiran.com/p2047668
امیر خسروی، (1398). 'اثر عصاره آبی زعفران بر توان هوازی بیشینه، پراکسیداسیون لیپیدی و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام سرم مردان جوان ورزشکار متعاقب یک وهله سونای منتهی به کاهش 4 درصدی وزن بدن'، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 41(5)، صص.44-55. magiran.com/p2047668
Amir khosravi, , (2020). 'The Effect of Saffron Aqueous Extracts on Maximal Oxygen Uptake, Serum Lipid Peroxidation and Total Antioxidant Capacity of Young men athlete following a single Sauna leads to a 4 percent body weight loss', Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 41(5), pp.44-55. magiran.com/p2047668
امیر خسروی. "اثر عصاره آبی زعفران بر توان هوازی بیشینه، پراکسیداسیون لیپیدی و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام سرم مردان جوان ورزشکار متعاقب یک وهله سونای منتهی به کاهش 4 درصدی وزن بدن". مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 41 ،5 ، 1398، 44-55. magiran.com/p2047668
Amir khosravi; . "The Effect of Saffron Aqueous Extracts on Maximal Oxygen Uptake, Serum Lipid Peroxidation and Total Antioxidant Capacity of Young men athlete following a single Sauna leads to a 4 percent body weight loss", Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 41, 5, 2020, 44-55. magiran.com/p2047668
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال