ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضوانیه صالحی، رامین امیرساسان، جواد وکیلی، ناصر خضرلو، مریم اکبری، (1398). تاثیر 12 هفته تمرین در آب بر شاخص های دیابتی، عملکردی و کیفیت زندگی زنان دیابتی مبتلا به نارسایی قلبی، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 41(5)، 72-79. magiran.com/p2047674
Rezvanieh Salehi, Ramin Amirsasan, Javad Vakili, Naser Khezerlu, Maryam Akbari, (2020). Effect of 12 weeks aquatic Exercises on Diabetic and motor performance indexes and quality of life in diabetic women with heart failure, Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 41(5), 72-79. magiran.com/p2047674
رضوانیه صالحی، رامین امیرساسان، جواد وکیلی، ناصر خضرلو، مریم اکبری، تاثیر 12 هفته تمرین در آب بر شاخص های دیابتی، عملکردی و کیفیت زندگی زنان دیابتی مبتلا به نارسایی قلبی. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 1398؛ 41(5): 72-79. magiran.com/p2047674
Rezvanieh Salehi, Ramin Amirsasan, Javad Vakili, Naser Khezerlu, Maryam Akbari, Effect of 12 weeks aquatic Exercises on Diabetic and motor performance indexes and quality of life in diabetic women with heart failure, Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 2020; 41(5): 72-79. magiran.com/p2047674
رضوانیه صالحی، رامین امیرساسان، جواد وکیلی، ناصر خضرلو، مریم اکبری، "تاثیر 12 هفته تمرین در آب بر شاخص های دیابتی، عملکردی و کیفیت زندگی زنان دیابتی مبتلا به نارسایی قلبی"، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز 41، شماره 5 (1398): 72-79. magiran.com/p2047674
Rezvanieh Salehi, Ramin Amirsasan, Javad Vakili, Naser Khezerlu, Maryam Akbari, "Effect of 12 weeks aquatic Exercises on Diabetic and motor performance indexes and quality of life in diabetic women with heart failure", Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service 41, no.5 (2020): 72-79. magiran.com/p2047674
رضوانیه صالحی، رامین امیرساسان، جواد وکیلی، ناصر خضرلو، مریم اکبری، (1398). 'تاثیر 12 هفته تمرین در آب بر شاخص های دیابتی، عملکردی و کیفیت زندگی زنان دیابتی مبتلا به نارسایی قلبی'، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 41(5)، صص.72-79. magiran.com/p2047674
Rezvanieh Salehi, Ramin Amirsasan, Javad Vakili, Naser Khezerlu, Maryam Akbari, (2020). 'Effect of 12 weeks aquatic Exercises on Diabetic and motor performance indexes and quality of life in diabetic women with heart failure', Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 41(5), pp.72-79. magiran.com/p2047674
رضوانیه صالحی؛ رامین امیرساسان؛ جواد وکیلی؛ ناصر خضرلو؛ مریم اکبری. "تاثیر 12 هفته تمرین در آب بر شاخص های دیابتی، عملکردی و کیفیت زندگی زنان دیابتی مبتلا به نارسایی قلبی". مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 41 ،5 ، 1398، 72-79. magiran.com/p2047674
Rezvanieh Salehi; Ramin Amirsasan; Javad Vakili; Naser Khezerlu; Maryam Akbari. "Effect of 12 weeks aquatic Exercises on Diabetic and motor performance indexes and quality of life in diabetic women with heart failure", Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 41, 5, 2020, 72-79. magiran.com/p2047674
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال