ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جواد طلوعی آذر، غفور غفاری، اصغر توفیقی، (1398). تاثیر هشت هفته تمرین هوازی در آب بر شاخص های تشکیل و متراکم کننده استخوان در مردان میانسال دارای اضافه وزن، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 41(5)، 89-99. magiran.com/p2047679
Javad Tolouei ‌Azar, Ghafour Ghaffari, Asghar Tofighi, (2020). Effect of 8 weeks of selected aquatic aerobic training on bone formation and density indices in overweight middle-aged men, Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 41(5), 89-99. magiran.com/p2047679
جواد طلوعی آذر، غفور غفاری، اصغر توفیقی، تاثیر هشت هفته تمرین هوازی در آب بر شاخص های تشکیل و متراکم کننده استخوان در مردان میانسال دارای اضافه وزن. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 1398؛ 41(5): 89-99. magiran.com/p2047679
Javad Tolouei ‌Azar, Ghafour Ghaffari, Asghar Tofighi, Effect of 8 weeks of selected aquatic aerobic training on bone formation and density indices in overweight middle-aged men, Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 2020; 41(5): 89-99. magiran.com/p2047679
جواد طلوعی آذر، غفور غفاری، اصغر توفیقی، "تاثیر هشت هفته تمرین هوازی در آب بر شاخص های تشکیل و متراکم کننده استخوان در مردان میانسال دارای اضافه وزن"، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز 41، شماره 5 (1398): 89-99. magiran.com/p2047679
Javad Tolouei ‌Azar, Ghafour Ghaffari, Asghar Tofighi, "Effect of 8 weeks of selected aquatic aerobic training on bone formation and density indices in overweight middle-aged men", Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service 41, no.5 (2020): 89-99. magiran.com/p2047679
جواد طلوعی آذر، غفور غفاری، اصغر توفیقی، (1398). 'تاثیر هشت هفته تمرین هوازی در آب بر شاخص های تشکیل و متراکم کننده استخوان در مردان میانسال دارای اضافه وزن'، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 41(5)، صص.89-99. magiran.com/p2047679
Javad Tolouei ‌Azar, Ghafour Ghaffari, Asghar Tofighi, (2020). 'Effect of 8 weeks of selected aquatic aerobic training on bone formation and density indices in overweight middle-aged men', Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 41(5), pp.89-99. magiran.com/p2047679
جواد طلوعی آذر؛ غفور غفاری؛ اصغر توفیقی. "تاثیر هشت هفته تمرین هوازی در آب بر شاخص های تشکیل و متراکم کننده استخوان در مردان میانسال دارای اضافه وزن". مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 41 ،5 ، 1398، 89-99. magiran.com/p2047679
Javad Tolouei ‌Azar; Ghafour Ghaffari; Asghar Tofighi. "Effect of 8 weeks of selected aquatic aerobic training on bone formation and density indices in overweight middle-aged men", Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 41, 5, 2020, 89-99. magiran.com/p2047679
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال