ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محسن رودمعجنی، بهزاد قنسولی، احسان قبول، محمد جعفر یاحقی، (1397). بررسی بخش خواندن در آزمون بسندگی زبان فارسی دانشگاه فردوسی مشهد، فصلنامه جستارهای نوین ادبی، 51(2)، 1-26. magiran.com/p2047716
Mohsen Roudmajani, Behazd Ghonsoli, Ehsan Ghabol, Mohammad Jafar Yahaghi, (2018). An Analysis of the Reading Section in Ferdowsi Persian Proficiency Test for Non-native Speakers, Literary Studies, 51(2), 1-26. magiran.com/p2047716
محسن رودمعجنی، بهزاد قنسولی، احسان قبول، محمد جعفر یاحقی، بررسی بخش خواندن در آزمون بسندگی زبان فارسی دانشگاه فردوسی مشهد. فصلنامه جستارهای نوین ادبی، 1397؛ 51(2): 1-26. magiran.com/p2047716
Mohsen Roudmajani, Behazd Ghonsoli, Ehsan Ghabol, Mohammad Jafar Yahaghi, An Analysis of the Reading Section in Ferdowsi Persian Proficiency Test for Non-native Speakers, Literary Studies, 2018; 51(2): 1-26. magiran.com/p2047716
محسن رودمعجنی، بهزاد قنسولی، احسان قبول، محمد جعفر یاحقی، "بررسی بخش خواندن در آزمون بسندگی زبان فارسی دانشگاه فردوسی مشهد"، فصلنامه جستارهای نوین ادبی 51، شماره 2 (1397): 1-26. magiran.com/p2047716
Mohsen Roudmajani, Behazd Ghonsoli, Ehsan Ghabol, Mohammad Jafar Yahaghi, "An Analysis of the Reading Section in Ferdowsi Persian Proficiency Test for Non-native Speakers", Literary Studies 51, no.2 (2018): 1-26. magiran.com/p2047716
محسن رودمعجنی، بهزاد قنسولی، احسان قبول، محمد جعفر یاحقی، (1397). 'بررسی بخش خواندن در آزمون بسندگی زبان فارسی دانشگاه فردوسی مشهد'، فصلنامه جستارهای نوین ادبی، 51(2)، صص.1-26. magiran.com/p2047716
Mohsen Roudmajani, Behazd Ghonsoli, Ehsan Ghabol, Mohammad Jafar Yahaghi, (2018). 'An Analysis of the Reading Section in Ferdowsi Persian Proficiency Test for Non-native Speakers', Literary Studies, 51(2), pp.1-26. magiran.com/p2047716
محسن رودمعجنی؛ بهزاد قنسولی؛ احسان قبول؛ محمد جعفر یاحقی. "بررسی بخش خواندن در آزمون بسندگی زبان فارسی دانشگاه فردوسی مشهد". فصلنامه جستارهای نوین ادبی، 51 ،2 ، 1397، 1-26. magiran.com/p2047716
Mohsen Roudmajani; Behazd Ghonsoli; Ehsan Ghabol; Mohammad Jafar Yahaghi. "An Analysis of the Reading Section in Ferdowsi Persian Proficiency Test for Non-native Speakers", Literary Studies, 51, 2, 2018, 1-26. magiran.com/p2047716
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال