ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد صادق خاتمی، سلمان ساکت، (1397). هجده بیت نویافته از شیخ نجم الدین رازی، فصلنامه جستارهای نوین ادبی، 51(2)، 51-76. magiran.com/p2047730
Mohammad Sadegh Khatami, Salman Saket, (2018). Eighteen Newly Found Verses Written by Sheikh Najm-al-din-e Rāzi, Literary Studies, 51(2), 51-76. magiran.com/p2047730
محمد صادق خاتمی، سلمان ساکت، هجده بیت نویافته از شیخ نجم الدین رازی. فصلنامه جستارهای نوین ادبی، 1397؛ 51(2): 51-76. magiran.com/p2047730
Mohammad Sadegh Khatami, Salman Saket, Eighteen Newly Found Verses Written by Sheikh Najm-al-din-e Rāzi, Literary Studies, 2018; 51(2): 51-76. magiran.com/p2047730
محمد صادق خاتمی، سلمان ساکت، "هجده بیت نویافته از شیخ نجم الدین رازی"، فصلنامه جستارهای نوین ادبی 51، شماره 2 (1397): 51-76. magiran.com/p2047730
Mohammad Sadegh Khatami, Salman Saket, "Eighteen Newly Found Verses Written by Sheikh Najm-al-din-e Rāzi", Literary Studies 51, no.2 (2018): 51-76. magiran.com/p2047730
محمد صادق خاتمی، سلمان ساکت، (1397). 'هجده بیت نویافته از شیخ نجم الدین رازی'، فصلنامه جستارهای نوین ادبی، 51(2)، صص.51-76. magiran.com/p2047730
Mohammad Sadegh Khatami, Salman Saket, (2018). 'Eighteen Newly Found Verses Written by Sheikh Najm-al-din-e Rāzi', Literary Studies, 51(2), pp.51-76. magiran.com/p2047730
محمد صادق خاتمی؛ سلمان ساکت. "هجده بیت نویافته از شیخ نجم الدین رازی". فصلنامه جستارهای نوین ادبی، 51 ،2 ، 1397، 51-76. magiran.com/p2047730
Mohammad Sadegh Khatami; Salman Saket. "Eighteen Newly Found Verses Written by Sheikh Najm-al-din-e Rāzi", Literary Studies, 51, 2, 2018, 51-76. magiran.com/p2047730
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال