ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
کسری شریفی، محمد جواد اصغری ابراهیم آباد، ایمان الله بیگدلی، (1397). مقایسه ویژگی های شخصیتی و تکانشگری دانشجویان مرد سیگاری و غیرسیگاری خوابگاهی، نشریه اصول بهداشت روانی، 21(89)، 141-149. magiran.com/p2047938
Kasra Sharifi, Mohammad Javad Asghari Ebrahim Abad , Imanollah Bigdeli, (2019). Comparison personality characteristics and impulsivity of smokers and nonsmokers dormitory male students, Journal of Fundamentals of Mental Health, 21(89), 141-149. magiran.com/p2047938
کسری شریفی، محمد جواد اصغری ابراهیم آباد، ایمان الله بیگدلی، مقایسه ویژگی های شخصیتی و تکانشگری دانشجویان مرد سیگاری و غیرسیگاری خوابگاهی. نشریه اصول بهداشت روانی، 1397؛ 21(89): 141-149. magiran.com/p2047938
Kasra Sharifi, Mohammad Javad Asghari Ebrahim Abad , Imanollah Bigdeli, Comparison personality characteristics and impulsivity of smokers and nonsmokers dormitory male students, Journal of Fundamentals of Mental Health, 2019; 21(89): 141-149. magiran.com/p2047938
کسری شریفی، محمد جواد اصغری ابراهیم آباد، ایمان الله بیگدلی، "مقایسه ویژگی های شخصیتی و تکانشگری دانشجویان مرد سیگاری و غیرسیگاری خوابگاهی"، نشریه اصول بهداشت روانی 21، شماره 89 (1397): 141-149. magiran.com/p2047938
Kasra Sharifi, Mohammad Javad Asghari Ebrahim Abad , Imanollah Bigdeli, "Comparison personality characteristics and impulsivity of smokers and nonsmokers dormitory male students", Journal of Fundamentals of Mental Health 21, no.89 (2019): 141-149. magiran.com/p2047938
کسری شریفی، محمد جواد اصغری ابراهیم آباد، ایمان الله بیگدلی، (1397). 'مقایسه ویژگی های شخصیتی و تکانشگری دانشجویان مرد سیگاری و غیرسیگاری خوابگاهی'، نشریه اصول بهداشت روانی، 21(89)، صص.141-149. magiran.com/p2047938
Kasra Sharifi, Mohammad Javad Asghari Ebrahim Abad , Imanollah Bigdeli, (2019). 'Comparison personality characteristics and impulsivity of smokers and nonsmokers dormitory male students', Journal of Fundamentals of Mental Health, 21(89), pp.141-149. magiran.com/p2047938
کسری شریفی؛ محمد جواد اصغری ابراهیم آباد؛ ایمان الله بیگدلی. "مقایسه ویژگی های شخصیتی و تکانشگری دانشجویان مرد سیگاری و غیرسیگاری خوابگاهی". نشریه اصول بهداشت روانی، 21 ،89 ، 1397، 141-149. magiran.com/p2047938
Kasra Sharifi; Mohammad Javad Asghari Ebrahim Abad ; Imanollah Bigdeli. "Comparison personality characteristics and impulsivity of smokers and nonsmokers dormitory male students", Journal of Fundamentals of Mental Health, 21, 89, 2019, 141-149. magiran.com/p2047938
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال