ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Majid Ghanavat, Ali Reza Fazeli Varzaneh, Nahid Reisi, (2019). The Effect of Combination Iron Chelating Agents on Reducing the Severity Grading of Heart and Liver Iron Overload in β-Thalassemia Patients, Iranian Journal of Pediatric Hematology and Oncology, 9(4), 244-252. magiran.com/p2047954
Majid Ghanavat, Ali Reza Fazeli Varzaneh, Nahid Reisi, The Effect of Combination Iron Chelating Agents on Reducing the Severity Grading of Heart and Liver Iron Overload in β-Thalassemia Patients, Iranian Journal of Pediatric Hematology and Oncology, 2019; 9(4): 244-252. magiran.com/p2047954
Majid Ghanavat, Ali Reza Fazeli Varzaneh, Nahid Reisi, "The Effect of Combination Iron Chelating Agents on Reducing the Severity Grading of Heart and Liver Iron Overload in β-Thalassemia Patients", Iranian Journal of Pediatric Hematology and Oncology 9, no.4 (2019): 244-252. magiran.com/p2047954
Majid Ghanavat, Ali Reza Fazeli Varzaneh, Nahid Reisi, (2019). 'The Effect of Combination Iron Chelating Agents on Reducing the Severity Grading of Heart and Liver Iron Overload in β-Thalassemia Patients', Iranian Journal of Pediatric Hematology and Oncology, 9(4), pp.244-252. magiran.com/p2047954
Majid Ghanavat; Ali Reza Fazeli Varzaneh; Nahid Reisi. "The Effect of Combination Iron Chelating Agents on Reducing the Severity Grading of Heart and Liver Iron Overload in β-Thalassemia Patients", Iranian Journal of Pediatric Hematology and Oncology, 9, 4, 2019, 244-252. magiran.com/p2047954
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال