ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجید گنج بخش، محمد جواد نجف زاده، عبدالمجید فتی، لیدا جراحی، (1398). آلودگی های قارچی در هوای اتاق‎های عمل 13 بیمارستان در مشهد، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 62(2)، 1473-1480. magiran.com/p2047972
Majid Gangbakhsh, Mohammad Javad Najafzadeh, Abdolmajid Fata , Lida Jarahi, (2019). Airborne Fungi in operation rooms of 13 hospitals in Mashhad, Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 62(2), 1473-1480. magiran.com/p2047972
مجید گنج بخش، محمد جواد نجف زاده، عبدالمجید فتی، لیدا جراحی، آلودگی های قارچی در هوای اتاق‎های عمل 13 بیمارستان در مشهد. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 1398؛ 62(2): 1473-1480. magiran.com/p2047972
Majid Gangbakhsh, Mohammad Javad Najafzadeh, Abdolmajid Fata , Lida Jarahi, Airborne Fungi in operation rooms of 13 hospitals in Mashhad, Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 2019; 62(2): 1473-1480. magiran.com/p2047972
مجید گنج بخش، محمد جواد نجف زاده، عبدالمجید فتی، لیدا جراحی، "آلودگی های قارچی در هوای اتاق‎های عمل 13 بیمارستان در مشهد"، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 62، شماره 2 (1398): 1473-1480. magiran.com/p2047972
Majid Gangbakhsh, Mohammad Javad Najafzadeh, Abdolmajid Fata , Lida Jarahi, "Airborne Fungi in operation rooms of 13 hospitals in Mashhad", Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences 62, no.2 (2019): 1473-1480. magiran.com/p2047972
مجید گنج بخش، محمد جواد نجف زاده، عبدالمجید فتی، لیدا جراحی، (1398). 'آلودگی های قارچی در هوای اتاق‎های عمل 13 بیمارستان در مشهد'، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 62(2)، صص.1473-1480. magiran.com/p2047972
Majid Gangbakhsh, Mohammad Javad Najafzadeh, Abdolmajid Fata , Lida Jarahi, (2019). 'Airborne Fungi in operation rooms of 13 hospitals in Mashhad', Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 62(2), pp.1473-1480. magiran.com/p2047972
مجید گنج بخش؛ محمد جواد نجف زاده؛ عبدالمجید فتی؛ لیدا جراحی. "آلودگی های قارچی در هوای اتاق‎های عمل 13 بیمارستان در مشهد". مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 62 ،2 ، 1398، 1473-1480. magiran.com/p2047972
Majid Gangbakhsh; Mohammad Javad Najafzadeh; Abdolmajid Fata ; Lida Jarahi. "Airborne Fungi in operation rooms of 13 hospitals in Mashhad", Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 62, 2, 2019, 1473-1480. magiran.com/p2047972
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال