ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سودابه کشاورزی، زرین تاج واردی، محمود رضایی دشت ارژنه، (1398). بازتاب ایزدان اساطیری جنگ در افسانه های استان های چهارمحال و بختیاری، لرستان و کهگیلویه و بویراحمد، نشریه فرهنگ و ادبیات عامه، 7(28)، 1-22. magiran.com/p2047985
Soodabeh Keshavarzi, Zarrintaj Varedi, Mahmood Rezayi Dashtarjene, (2019). The reflection of the mythological gods of war in Chaharmahal and Bakhtiari, Lorestan and Kohgiluyeh and Boyerahmad legends, Culture and Folk Literature, 7(28), 1-22. magiran.com/p2047985
سودابه کشاورزی، زرین تاج واردی، محمود رضایی دشت ارژنه، بازتاب ایزدان اساطیری جنگ در افسانه های استان های چهارمحال و بختیاری، لرستان و کهگیلویه و بویراحمد. نشریه فرهنگ و ادبیات عامه، 1398؛ 7(28): 1-22. magiran.com/p2047985
Soodabeh Keshavarzi, Zarrintaj Varedi, Mahmood Rezayi Dashtarjene, The reflection of the mythological gods of war in Chaharmahal and Bakhtiari, Lorestan and Kohgiluyeh and Boyerahmad legends, Culture and Folk Literature, 2019; 7(28): 1-22. magiran.com/p2047985
سودابه کشاورزی، زرین تاج واردی، محمود رضایی دشت ارژنه، "بازتاب ایزدان اساطیری جنگ در افسانه های استان های چهارمحال و بختیاری، لرستان و کهگیلویه و بویراحمد"، نشریه فرهنگ و ادبیات عامه 7، شماره 28 (1398): 1-22. magiran.com/p2047985
Soodabeh Keshavarzi, Zarrintaj Varedi, Mahmood Rezayi Dashtarjene, "The reflection of the mythological gods of war in Chaharmahal and Bakhtiari, Lorestan and Kohgiluyeh and Boyerahmad legends", Culture and Folk Literature 7, no.28 (2019): 1-22. magiran.com/p2047985
سودابه کشاورزی، زرین تاج واردی، محمود رضایی دشت ارژنه، (1398). 'بازتاب ایزدان اساطیری جنگ در افسانه های استان های چهارمحال و بختیاری، لرستان و کهگیلویه و بویراحمد'، نشریه فرهنگ و ادبیات عامه، 7(28)، صص.1-22. magiran.com/p2047985
Soodabeh Keshavarzi, Zarrintaj Varedi, Mahmood Rezayi Dashtarjene, (2019). 'The reflection of the mythological gods of war in Chaharmahal and Bakhtiari, Lorestan and Kohgiluyeh and Boyerahmad legends', Culture and Folk Literature, 7(28), pp.1-22. magiran.com/p2047985
سودابه کشاورزی؛ زرین تاج واردی؛ محمود رضایی دشت ارژنه. "بازتاب ایزدان اساطیری جنگ در افسانه های استان های چهارمحال و بختیاری، لرستان و کهگیلویه و بویراحمد". نشریه فرهنگ و ادبیات عامه، 7 ،28 ، 1398، 1-22. magiran.com/p2047985
Soodabeh Keshavarzi; Zarrintaj Varedi; Mahmood Rezayi Dashtarjene. "The reflection of the mythological gods of war in Chaharmahal and Bakhtiari, Lorestan and Kohgiluyeh and Boyerahmad legends", Culture and Folk Literature, 7, 28, 2019, 1-22. magiran.com/p2047985
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال