ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین نظم فر، چنور محمدی، (1398). ارزیابی زیرساخت ها و جاذبه های گردشگری در منطقه اورامانات استان کرمانشاه، فصلنامه برنامه ریزی فضایی (جغرافیا)، 9(4)، 43-66. magiran.com/p2048140
Hossein Nazmfar , Chonour Mohammadi, (2019). Evaluating Infrastructures and Tourism Attractions in Oramanat of Kermanshah, spatial planing, 9(4), 43-66. magiran.com/p2048140
حسین نظم فر، چنور محمدی، ارزیابی زیرساخت ها و جاذبه های گردشگری در منطقه اورامانات استان کرمانشاه. فصلنامه برنامه ریزی فضایی (جغرافیا)، 1398؛ 9(4): 43-66. magiran.com/p2048140
Hossein Nazmfar , Chonour Mohammadi, Evaluating Infrastructures and Tourism Attractions in Oramanat of Kermanshah, spatial planing, 2019; 9(4): 43-66. magiran.com/p2048140
حسین نظم فر، چنور محمدی، "ارزیابی زیرساخت ها و جاذبه های گردشگری در منطقه اورامانات استان کرمانشاه"، فصلنامه برنامه ریزی فضایی (جغرافیا) 9، شماره 4 (1398): 43-66. magiran.com/p2048140
Hossein Nazmfar , Chonour Mohammadi, "Evaluating Infrastructures and Tourism Attractions in Oramanat of Kermanshah", spatial planing 9, no.4 (2019): 43-66. magiran.com/p2048140
حسین نظم فر، چنور محمدی، (1398). 'ارزیابی زیرساخت ها و جاذبه های گردشگری در منطقه اورامانات استان کرمانشاه'، فصلنامه برنامه ریزی فضایی (جغرافیا)، 9(4)، صص.43-66. magiran.com/p2048140
Hossein Nazmfar , Chonour Mohammadi, (2019). 'Evaluating Infrastructures and Tourism Attractions in Oramanat of Kermanshah', spatial planing, 9(4), pp.43-66. magiran.com/p2048140
حسین نظم فر؛ چنور محمدی. "ارزیابی زیرساخت ها و جاذبه های گردشگری در منطقه اورامانات استان کرمانشاه". فصلنامه برنامه ریزی فضایی (جغرافیا)، 9 ،4 ، 1398، 43-66. magiran.com/p2048140
Hossein Nazmfar ; Chonour Mohammadi. "Evaluating Infrastructures and Tourism Attractions in Oramanat of Kermanshah", spatial planing, 9, 4, 2019, 43-66. magiran.com/p2048140
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال