ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی مودودی ارخودی، یونس غلامی، (1398). تبیین مدل انگیزه گردشگران با استفاده از مدل سازی ساختاری در شهر طرقبه، فصلنامه برنامه ریزی فضایی (جغرافیا)، 9(4)، 67-82. magiran.com/p2048141
mehdi Modoodi Arkhodi , yones Gholami, (2019). Explaining the Incentive Model of Tourists using Structural Modeling in the City of Torqabeh, spatial planing, 9(4), 67-82. magiran.com/p2048141
مهدی مودودی ارخودی، یونس غلامی، تبیین مدل انگیزه گردشگران با استفاده از مدل سازی ساختاری در شهر طرقبه. فصلنامه برنامه ریزی فضایی (جغرافیا)، 1398؛ 9(4): 67-82. magiran.com/p2048141
mehdi Modoodi Arkhodi , yones Gholami, Explaining the Incentive Model of Tourists using Structural Modeling in the City of Torqabeh, spatial planing, 2019; 9(4): 67-82. magiran.com/p2048141
مهدی مودودی ارخودی، یونس غلامی، "تبیین مدل انگیزه گردشگران با استفاده از مدل سازی ساختاری در شهر طرقبه"، فصلنامه برنامه ریزی فضایی (جغرافیا) 9، شماره 4 (1398): 67-82. magiran.com/p2048141
mehdi Modoodi Arkhodi , yones Gholami, "Explaining the Incentive Model of Tourists using Structural Modeling in the City of Torqabeh", spatial planing 9, no.4 (2019): 67-82. magiran.com/p2048141
مهدی مودودی ارخودی، یونس غلامی، (1398). 'تبیین مدل انگیزه گردشگران با استفاده از مدل سازی ساختاری در شهر طرقبه'، فصلنامه برنامه ریزی فضایی (جغرافیا)، 9(4)، صص.67-82. magiran.com/p2048141
mehdi Modoodi Arkhodi , yones Gholami, (2019). 'Explaining the Incentive Model of Tourists using Structural Modeling in the City of Torqabeh', spatial planing, 9(4), pp.67-82. magiran.com/p2048141
مهدی مودودی ارخودی؛ یونس غلامی. "تبیین مدل انگیزه گردشگران با استفاده از مدل سازی ساختاری در شهر طرقبه". فصلنامه برنامه ریزی فضایی (جغرافیا)، 9 ،4 ، 1398، 67-82. magiran.com/p2048141
mehdi Modoodi Arkhodi ; yones Gholami. "Explaining the Incentive Model of Tourists using Structural Modeling in the City of Torqabeh", spatial planing, 9, 4, 2019, 67-82. magiran.com/p2048141
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال