ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
داوود مهدوی، رقیه علیجانی علیجانوند، رضا مهاجر، (1398). تحلیل رفتار زیست محیطی عشایر پیش و پس از اجرای طرح جایکا مطالعه موردی: بخش بازفت استان چهارمحال و بختیاری، فصلنامه برنامه ریزی فضایی (جغرافیا)، 9(4)، 83-108. magiran.com/p2048142
Davood mahdavi, Roghayeh Alijani Alijanvand, Reza Mohajer, (2019). Analyzing the Environmental Behavior of Nomads, Before and After Implementation of JICA (Case Study: Bazoft Sector of Chaharmahal & Bakhtiari Province), spatial planing, 9(4), 83-108. magiran.com/p2048142
داوود مهدوی، رقیه علیجانی علیجانوند، رضا مهاجر، تحلیل رفتار زیست محیطی عشایر پیش و پس از اجرای طرح جایکا مطالعه موردی: بخش بازفت استان چهارمحال و بختیاری. فصلنامه برنامه ریزی فضایی (جغرافیا)، 1398؛ 9(4): 83-108. magiran.com/p2048142
Davood mahdavi, Roghayeh Alijani Alijanvand, Reza Mohajer, Analyzing the Environmental Behavior of Nomads, Before and After Implementation of JICA (Case Study: Bazoft Sector of Chaharmahal & Bakhtiari Province), spatial planing, 2019; 9(4): 83-108. magiran.com/p2048142
داوود مهدوی، رقیه علیجانی علیجانوند، رضا مهاجر، "تحلیل رفتار زیست محیطی عشایر پیش و پس از اجرای طرح جایکا مطالعه موردی: بخش بازفت استان چهارمحال و بختیاری"، فصلنامه برنامه ریزی فضایی (جغرافیا) 9، شماره 4 (1398): 83-108. magiran.com/p2048142
Davood mahdavi, Roghayeh Alijani Alijanvand, Reza Mohajer, "Analyzing the Environmental Behavior of Nomads, Before and After Implementation of JICA (Case Study: Bazoft Sector of Chaharmahal & Bakhtiari Province)", spatial planing 9, no.4 (2019): 83-108. magiran.com/p2048142
داوود مهدوی، رقیه علیجانی علیجانوند، رضا مهاجر، (1398). 'تحلیل رفتار زیست محیطی عشایر پیش و پس از اجرای طرح جایکا مطالعه موردی: بخش بازفت استان چهارمحال و بختیاری'، فصلنامه برنامه ریزی فضایی (جغرافیا)، 9(4)، صص.83-108. magiran.com/p2048142
Davood mahdavi, Roghayeh Alijani Alijanvand, Reza Mohajer, (2019). 'Analyzing the Environmental Behavior of Nomads, Before and After Implementation of JICA (Case Study: Bazoft Sector of Chaharmahal & Bakhtiari Province)', spatial planing, 9(4), pp.83-108. magiran.com/p2048142
داوود مهدوی؛ رقیه علیجانی علیجانوند؛ رضا مهاجر. "تحلیل رفتار زیست محیطی عشایر پیش و پس از اجرای طرح جایکا مطالعه موردی: بخش بازفت استان چهارمحال و بختیاری". فصلنامه برنامه ریزی فضایی (جغرافیا)، 9 ،4 ، 1398، 83-108. magiran.com/p2048142
Davood mahdavi; Roghayeh Alijani Alijanvand; Reza Mohajer. "Analyzing the Environmental Behavior of Nomads, Before and After Implementation of JICA (Case Study: Bazoft Sector of Chaharmahal & Bakhtiari Province)", spatial planing, 9, 4, 2019, 83-108. magiran.com/p2048142
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال