ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ام البنین جلالی، زهرا نصراللهی، مجید هاتفی، (1398). اثر سرمایه اجتماعی بر مشارکت افراد در فعالیت تیمی (رهیافت آزمایشگاهی مبتنی بر بازی های متوالی و همزمان)، فصلنامه مدلسازی اقتصادی، 13(2)، 25-44. magiran.com/p2048171
Omolbanin Jalali, Zahra Nasrollahi, Majid Hatefi, (2019). The Effect of Social Capital on Participation of Individuals in Teamwork: Experimental Approach Based on Sequential and Simultaneous Games, Quarterly Journal of Economic Modelling, 13(2), 25-44. magiran.com/p2048171
ام البنین جلالی، زهرا نصراللهی، مجید هاتفی، اثر سرمایه اجتماعی بر مشارکت افراد در فعالیت تیمی (رهیافت آزمایشگاهی مبتنی بر بازی های متوالی و همزمان). فصلنامه مدلسازی اقتصادی، 1398؛ 13(2): 25-44. magiran.com/p2048171
Omolbanin Jalali, Zahra Nasrollahi, Majid Hatefi, The Effect of Social Capital on Participation of Individuals in Teamwork: Experimental Approach Based on Sequential and Simultaneous Games, Quarterly Journal of Economic Modelling, 2019; 13(2): 25-44. magiran.com/p2048171
ام البنین جلالی، زهرا نصراللهی، مجید هاتفی، "اثر سرمایه اجتماعی بر مشارکت افراد در فعالیت تیمی (رهیافت آزمایشگاهی مبتنی بر بازی های متوالی و همزمان)"، فصلنامه مدلسازی اقتصادی 13، شماره 2 (1398): 25-44. magiran.com/p2048171
Omolbanin Jalali, Zahra Nasrollahi, Majid Hatefi, "The Effect of Social Capital on Participation of Individuals in Teamwork: Experimental Approach Based on Sequential and Simultaneous Games", Quarterly Journal of Economic Modelling 13, no.2 (2019): 25-44. magiran.com/p2048171
ام البنین جلالی، زهرا نصراللهی، مجید هاتفی، (1398). 'اثر سرمایه اجتماعی بر مشارکت افراد در فعالیت تیمی (رهیافت آزمایشگاهی مبتنی بر بازی های متوالی و همزمان)'، فصلنامه مدلسازی اقتصادی، 13(2)، صص.25-44. magiran.com/p2048171
Omolbanin Jalali, Zahra Nasrollahi, Majid Hatefi, (2019). 'The Effect of Social Capital on Participation of Individuals in Teamwork: Experimental Approach Based on Sequential and Simultaneous Games', Quarterly Journal of Economic Modelling, 13(2), pp.25-44. magiran.com/p2048171
ام البنین جلالی؛ زهرا نصراللهی؛ مجید هاتفی. "اثر سرمایه اجتماعی بر مشارکت افراد در فعالیت تیمی (رهیافت آزمایشگاهی مبتنی بر بازی های متوالی و همزمان)". فصلنامه مدلسازی اقتصادی، 13 ،2 ، 1398، 25-44. magiran.com/p2048171
Omolbanin Jalali; Zahra Nasrollahi; Majid Hatefi. "The Effect of Social Capital on Participation of Individuals in Teamwork: Experimental Approach Based on Sequential and Simultaneous Games", Quarterly Journal of Economic Modelling, 13, 2, 2019, 25-44. magiran.com/p2048171
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال